ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 


 Sinds 1 mei 2020 bent u van deze website bezoeker:

 

09333

 

Beste Waardenburgers en andere belangstellenden,

Informatie-avonden en zienswijzeprocedure A2

Op 22, 29 en 30 juni 2021 vinden online informatieavonden plaats over de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught. Het onderwerp van deze avonden is de voorkeursbeslissing en de mogelijkheid om zienswijzen hierover in te dienen. De avonden zijn gericht op een breed publiek. Iedereen die belanghebbend of op een andere wijze geïnteresseerd is in de voorkeursbeslissing en de bijbehorende zienswijzeprocedure, is welkom deel te nemen. De online informatieavonden starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uurHIER treft u alle informatie over deze avonden aan en ook hoe en tot wanneer u een zienswijze in kunt dienen.

Mocht u besluiten om een zienswijze ten aanzien van deze MirtA2-verkenning in te willen dienen, adviseren wij u rechtskundige bijstand in te schakelen en dan het dossiernummer R218618700 van Achmea Rechtsbijstand, zaakwaarnemer mr. W. Koster te benoemen.

Heeft u geen rechtsbijstand en u wilt toch een zienswijze indienen, doen wij zoveel mogelijk om u erbij te helpen!

 🥺 Wilt u dit kinderen aan doen? 

➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ 

Kinderen langs snelwegen (klik op icon voor geheel document van de GGD Haaglanden)

Kinderen die dicht bij de snelweg wonen hebben een lagere longfunctie (en meer chronische luchtwegklachten) naarmate er meer vrachtverkeer over de snelweg gaat. Het verband is sterker voor kinderen die minder dan 300 meter van de snelweg wonen. Kinderen die minder dan 100 meter van de snelweg wonen, hebben meer chronische luchtwegklachten dan kinderen die verder van de snelweg wonen.

De kern van deze zaak is, dat de Rijksweg A2 vanwege toenemende verkeersintensiteit en voor een betere doorstroming daarvan verbreed dient te worden tussen Deil en Vught. Hierdoor rijdt er straks meer (vracht-)verkeer dichter langs het dorp en met name langs de achterzijde van de woningen aan de Weerdenborch, de 'geluidswalwoningen'. Dit betekent: 1) een veiligheidsrisico voor woningen en mensen die in de geluidswalwoningen wonen; 2) meer geluidshinder voor het gehele dorp (het (vracht-)verkeer komt immers dichterbij); 3) meer trillingen veroorzaakt door het geluid en het passeren van steeds langer en zwaarder wordende vrachtauto's (schade aan (geluids-wal)woningen en aan gezondheid van mens en dier; 4) grotere aantasting van het milieu en leefomgeving door depositie van roet, stikstof, fijnstof, koolstofdioxide enz. (meer luchtwegklachten en vaak ernstiger dan de Covid-infectie, groei-achterstanden, stress, vermoeidheidsklachten, slaapstoornissen, hart- en vaatziekten enz.); 5) het vervoer van gevaarlijke, explosieve, corroderende en brandbare stoffen over de te dichtbij liggende autosnelweg en ook de spoorweg leiden tot spanningen en een onaanvaardbaar risico voor de omgeving, als wel voor het hele dorp.

Invloed van de afstand tot een drukke verkeersweg op de lokale luchtkwaliteit en de gezondheid

Invloed van de afstand tot een drukke verkeersweg op de lokale luchtkwaliteit en de gezondheid: een quick scan

Rationeel gezien is een verbreding van de Rijksweg A2/E25 niet uit te sluiten, maar de rekening daarvan hoort niet bij de inwoners van Waardenburg te liggen. De gevolgen voor de inwoners van Waardenburg en in het bijzonder van de mensen die in de wijk Weerdenborgh wonen is desastreus. Nog voor er een besluit genomen wordt om de A2/E25 te verbreden, dient men eerst afdoende maatregelen te nemen om de kwaliteit van leven in stand te houden en liefst te verbeteren. En deze maatregelen dienen in samenspraak en met goedkeuring van de Waardenburgse bevolking tot stand te komen.

16 juni: Raad West Betuwe in gesprek met inwoners over A2

 

Op woensdag 16 juni praat de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe over de ontwikkelingen in het project MIRT A2 Deil-Vught. Dit project gaat over de verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2. Tijdens de informatiebijeenkomst deelt het Programma A2 Deil-Vught de stand van zaken in het project en het proces voor het komende halfjaar. De raad nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te luisteren en praten. Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl. De bijeenkomst is digitaal en begint om 20.00 uur. HIER treft u alle informatie aan.

 

 Voor diegenen, die de documentaire 'De Waardenburgse Driehoek" vorig jaar gemist heeft, krijgt bij deze nog een keer de gelegenheid die te bekijken.

Speeltuin Rakkershof nieuw leven ingeblazen

Op woensdag 10 juni heeft het bestuur van de Stichting Speeltuin Rakkershof te Waardenburg een nieuw speeltoestel in gebruik gesteld. Alle speeltoestellen zijn goedgekeurd en veilig bevonden. Ter gelegenheid waren alle kinderen uit Waardenburg uitgenodigd om niet alleen de nieuwe speeltuin te zien, maar vooral ook om alle speeltoestellen te testen. Daarnaast waren er diverse andere spellen, zoals een springkussen en blikken omgooien. Het enthousiasme van de kinderen, maar ook het mooie weer maakten dat jong en oud zich vermaakten in Speeltuin Rakkershof.Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) mei 2021

Via deze link komt u op de pagina van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer. Daar treft u de meest actuele informatie aan over de aanpassingen aan de spoorlijn Meteren - Vught. Bovendien vindt u daar een aantal foto's.

Website Actualisatie

In de lichtkrant hierboven staat niet alleen de datum vermeld waarop wij deze website hebben geactualiseerd, maar er staat ook dat er voortdurend aan deze website wordt gewerkt om u allen zo actueel mogelijk en zo goed mogelijk te informeren. Maar dan moeten er wel op de eerste plaats nieuwigheden zijn om u ook opnieuw te kunnen informeren. Op de tweede plaats kunnen er zich bovendien situaties voordoen, waardoor er enige tijd niet aan de website gewerkt kan worden.

Kabinetsformatie

Tot mijn spijt deden zich beide situaties de afgelopen zes weken voor. Tot deze week constateerden wij, dat er vanuit de overheid en vanuit de Projectgroep MirtA2 geen nieuws te melden viel. Zoals het te verwachten was, zou het formatieproces om tot een nieuwe regering te komen weerbarstig zijn. En met het zomerreces op komst lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat er nog voor september (van dit jaar!?!?) een nieuw kabinet aan zal treden met mogelijk een andere, misschien rationelere, Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De wijze waarop de formatiepogingen plaatsvinden en de wijze waarop onze volksvertegenwoordigers elkaar menen te moeten bejegenen stemt mij niet positief.

Excuses

Toch moet ik ook zelf het boetekleed aantrekken, want ik heb sinds de 24e april niet meer aan deze website kunnen en willen werken. Dat spijt mij enorm en daar bied ik u mijn excuses voor aan. Naast mijn (vrijwilligers-)werk voor de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh en het Waardenburgs Platform, doe ik ook vrijwilligerswerk bij twee andere instellingen. Een van die instellingen is de Reinier van Arkelgroep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Tot zo'n drie jaar geleden zat ik zo'n 10 à 15 jaar in de redactie van het personeels- en vrijwilligersblad. Maar daarnaast was ik een maatje van een van de cliënten, een bejaarde dame die daar in een verzorgingshuis zat. Ongeveer drie jaar geleden kregen wij te horen, dat zij ongeneeslijk ziek was en afgezien van een bestralingskuur uitbehandeld was. Vanaf dat moment ben ik haar intensiever gaan begeleiden en in het bijzonder tijdens de 'eenzame' periode vanwege de Covid-maatregelen. Medio april van dit jaar merkten we dat zij verder achteruit ging en terminaal werd. Op 1 mei overleed zij op 84-jarige leeftijd. In de bijna 12 jaar, dat ik haar maatje was, ben ik ook haar mentor en bewindvoerder geweest; elk weer met aparte en extra werkzaamheden. Na haar overlijden heb ik gezorgd voor een 'mooie en warme' uitvaart en voor de ontruiming van haar kamer. In die periode, zo moet ik bekennen, kon de A2 met alles erop en er aan mij gestolen worden. Maar die periode is voorbij en ik ben er weer! En niet alleen ik, maar ook alle andere Waardenburgers zullen deze maand in actie kunnen komen.

Ontwerpbesluit Meerjaren Programma Geluid (MJPG)

Tot 7 juli kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen ten aanzien van het 'Ontwerpbesluit MJPG Rijkswegen Zuid-Nederland' ook wel 'Ontwerpbesluit Vastelling Saneringsplan Zuid-Nederland Fase 2. In het Weekblad West Betuwe van 26 mei jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierover gepubliceerd. Ook de gemeente West Betuwe (lees: Susan Timmermans, adviseur verkeer en vervoer) was totaal verrast en was zo vriendelijk om de 'vertegenwoordigers' van de drie bewonersgroepen op de hoogte te stellen, hetgeen ik bijzonder op prijs stel. De mail van Susan voeg ik hieronder bij, evenals de betreffende advertentie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vandaag, 8 juni 2021, kwam geheel onverwachts de nieuwsbrief van de Projectgroep MirtA2 als mail bij mij binnen. Daarin staat dat belanghebbenden tot en met dinsdag 20 juli 2021 zienswijzen kunnen indienen over de voorkeursbeslissing A2 Deil- Vught zoals deze is opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en alle achterliggende documenten. De documenten zijn te raadplegen op de website van Platform Participatie. Daar kan ook een zienswijze worden ingediend.

Uiteraard heb ik deze informatie direct doorgestuurd naar mijn advocaat en die benijd ik niet, want het zijn bijzonder lijvige stukken. MIJN ADVIES AAN U IS OM AL DEZE INFORMATIE AAN UW ADVOCAAT/ADVOCATEN DOOR TE GEVEN!  MOCHT U HIERBIJ HULP WENSEN, VERZOEK IK U CONTACT MET MIJ OP TE NEMEN (EVENTUEEL VIA DEZE WEBSITE). Hieronder vindt u de betreffende stukken:

 

Daarnaast zijn er nog twee zaken waarover ik u zo spoedig mogelijk zal informeren: 1) de plaatsvaststelling van een "Inco" (een incontinentiecontainer, waar men incontinentiemateriaal en wegwerpluiers kan achterlaten) en 2) de plannen om te komen tot een Gebiedsvisie voor het dorp Waardenburg. Vanwege de urgentie en de periode van zienswijze-indiening koos ik er voor om deze twee onderwerpen tot een later tijdstip te bewaren.

Welkom op de website van het Waardenburgs Platform


Van harte welkom op de website van het 'Waardenburgs Platform'. En omdat het een platform is, mag iedereen, ook niet-Waardenburgers, hun mening of gevoelens uiten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Waardenburg en/of haar inwoners. En dat hoeft dan niet (integendeel zelfs) alleen over de onderwerpen te gaan, die hier op de website vermeld worden. Alles wat u aan uw mede-Waardenburgers wilt vertellen of informeren kunt u doen via deze website  En dat doet u onder de tab 'Uw mening/uw aanmelding', maar u kunt ook hier de lichte tekst aanklikken. Wel willen wij er u op wijzen dat berichten met onwelvoeglijke, racistische, dreigende of beledigende taal door de websitebeheerder niet in behandeling worden genomen. Goed onderbouwde kritische meningen zijn zeer welkom! Laten we zeggen: we hopen van u te mogen horen. 

Ook hebben wij gemerkt, dat er een aantal bezoekers van onze facebook-pagina zich via dat medium probeert aan te melden als deelnemer van het Waardenburgs Platform, hetgeen wij erg plezierig vinden en daar ook enorm dankbaar voor zijn, maar voor een daadwerkelijke registratie van deelname wij toch echt het aanmeldingsformulier (Uw mening/uw aanmelding) nodig hebben. Omdat wij over heel veel informatie beschikken, kunnen wij dat niet met u delen via Facebook. (Wel kunt u via Facebook vrienden worden van het Waardenburgs Platform. Ook dat stellen we bijzonder op prijs.) Bovendien is het voor ons ook prettiger om te weten wie graag geïnformeerd wil worden en waarover. Daarnaast kunnen wij u via een e-mail op de hoogte brengen van aanpassingen aan de website, maar ook indien er iets dringends te vermelden valt. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in onze administratie tot het moment dat u aangeeft geen deelnemer van het Waardenburgs Platform wenst te zijn. En dat kunt u dan contrôleren via de leden- en deelnemerslijsten, die u kunt opvragen.

Waarom een 'Waardenburgs Platform'?

In augustus 2019 heeft er in het Brabants Dagblad een artikel gestaan waarin te lezen stond, dat de woningen in de geluidswal een van de twee knelpunten vormt voor een eventuele verbreding van Rijksweg A2/E25. Deze geluidswalwoningen zouden dermate een verbreding in de weg staan, dat die mogelijk zouden moeten verdwijnen. Tot dat moment waren die bewoners hierover niet geïnformeerd of erbij betrokken geweest. 

Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar tot grote onrust en onzekerheid geleid, want niet alleen het voortbestaan van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch blijken in het geding te zijn, maar naar mate de 'voorkeursalternatieven' bekend worden, blijken ook de woningen aan het Koningin Julianaplantsoen, de Veerstraat, de Slimweistraat, Zandweg en het voetbalveld van WNC en de tennisvelden aan de Zandweg mogelijk ten offer te vallen. Vele Waardenburgers zullen door de plannen voor de verbreding van de Rijksweg A2/E25 worden geraakt. En is het niet alleen daardoor maar ook door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - zie: https://www.prorail.nl/projecten/meteren - komt Waardenburg in de tang te zitten. 

En waarschijnlijk zullen daar woningen, opstallen en landerijen van de Waardenburgers voor nodig zijn. En of dat nog niet genoeg is, krijgen de Waardenburgers ook nog eens te maken met een toename van geluidshinder, trillingen, stikstofdioxide, roet en stofdeeltjes. Het zal dus niemand verbazen, dat toen er eind vorig jaar een informatiebijeenkomst door de Projectgroep MirtA2 georganiseerd werd er vele Waardenburgers in het Van der Valk-hotel in Zaltbommel gesignaleerd zijn. Omdat ik als voorzitter van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh de belangen van de bewoners van de geluidswalwoningen behartig voor wat betreft onderhoud en beheer van de geluidswal, heb ik het initiatief genomen om het 'Waardenburgs Platform' in het leven te roepen.

Door een toename van de intensiteit van het verkeer (ook gedurende de Corona-periode), door toename van het aantal (vaak kleine) ongevallen en door pechgevallen op een van de rijstroken of vluchtstrook ontstaan er veelvuldig grote opstoppingen. Dit veroorzaakt grote ergernis bij de bestuurder en de omwonenden, een toename van de milieubelasting, maar vooral economische verliezen. Er zal iets moeten gebeuren!

Het Platform is géén actiegroep, maar dat we in actie moeten komen om voor onze belangen op te komen is wel duidelijk. Samen bereiken we meer dan ieder van ons afzonderlijk. Dit komt ook terug in ons logo:het platform is een ronde tafel (podium); iedereen kan aan die tafel of op het podium plaatsnemen om zijn of haar woordje te zeggen. Dat kan een klacht zijn, een idee, een suggestie, een gevoel van angst, onzekerheid, onrust, maar ook gewoon uw eigen mening. De gekleurde pijlen staan voor staan voor alle deelnemers, maar ook bezoekers van deze website, ongeacht afkomst, levensovertuiging, mate van betrokkenheid of kennis van de materie. En de grijze pijlen die naar buiten wijzen, staan voor informatie. 

Het kan informatie zijn van de deelnemers en/of bezoekers van de website aan de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, de gemeente West Betuwe, Prorail of een van de andere instanties die met en in ons dorp aan de slag willen. Maar het werkt ook andersom: informatie via deze website (al was het maar een uitnodiging voor een volgende informatiesessie) wil ik terecht laten komen bij iedereen die daar belangstelling voor heeft. Informatie heeft alleen zin als het actueel is en de redactie van deze website doet er alles aan om de site zo vaak als nodig te verversen. 

Ik wil u daarom uitnodigen om deelnemer te worden van het 'Waardenburgs Platform'. U hoeft er niets voor te betalen, want het deelnemerschap is kosteloos. Een donatie stellen wij echter zeer op prijs, immers in de bouw en onderhoud van de website gaat veel tijd steken en ook maken wij veel kosten voor druk- en printwerk, papier, inktcartridges enz. 'ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!' Wij heten u van HARTE WELKOM.