ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 


 Sinds 1 mei 2020 bent u van deze website bezoeker:

 

06175Beste mensen,


De maand Maart 2021 wordt een belangrijke maand en niet in de laatste plaats vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de daarop volgende wijziging in de samenstelling van de Kamer, maar vooral omdat deze maand naar buiten komt waar achter de schermen de laatste maanden hard aan is gewerkt: de MirtA2 Deil-Vught. Eindelijk zullen we mogen ervaren wat de overheid voor en over ons, Waardenburgers (en andere betrokkenen langs de Rijksweg A2/E25) heeft beslist. Helaas blijkt dat nog te vaak de 'menselijke maat' en de impact op de burger uit het oog verloren wordt. Dit lokt acties, reacties, protesten, demonstraties en rechtszaken uit, omdat de burger het gevoel heeft niet gehoord te worden. Maar als de burger zich niet laat horen, kun je ook niets anders verwachten. Juist om de mensen uit Waardenburg een stem te geven, heb ik het initiatief genomen om het Waardenburgs Platform op te richten en daarbij deze website.

De afgelopen maanden was er weinig tot geen nieuws te melden geweest, maar het is nu de hoogste tijd om ons weer te laten horen! We zijn er nog steeds en we blijven aandacht vragen voor onze situatie: het is als bij een dijkdoorbraak; als we niet oppassen worden we straks overspoeld door de gevolgen van allerlei grote projecten in en om ons dorp. We moeten voorkomen, dat we ten onder gaan aan luchtverontreiniging door roet, stikstof koolstofdioxiden, fijnstof enz, geluidhinder van trein- en wegverkeer, trillingen door geluid van en door passerend rail- en wegverkeer en de gevoelens van onveiligheid door de transporten over de weg en over het spoor van brandbare, explosieve of corroderende stoffen.

Kortom: we gaan onze zaak weer op de agenda zetten! Laat u HOREN!


Interview met Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA

Ik heb gisteravond, dinsdag 2 maart 2021, via de website van het dagblad De Gelderlander gekeken naar een interview met de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, mevrouw Lilianne Ploumen. De redactie van De Gelderlander heeft de lezers van deze krant in de gelegenheid gesteld om aan lijsttrekkers vragen te stellen. Ik stelde mevrouw Ploumen de volgende vraag met intro: “Hallo, mevrouw Ploumen, mijn naam is Gilles Tebrunsvelt en ik woon sinds 1998 in Waardenburg, een klein dorpje met bijna 2800 inwoners in de Betuwe nabij het verkeersplein Deil. Ik ben de initiatiefnemer van het Waardenburgs Platform, omdat wederom is gebleken dat de overheid de menselijke maat uit het oog is verloren. De overheid heeft zich niet bewust gemaakt dat de impact van het reeds genomen besluit voor het Project Hoogfrequent Spoorvervoer en mogelijke besluiten met betrekking tot de MirtA2 Deil-Vught op de mensen uit Waardenburg hebben.
Door de toename van geluidshinder, luchtverontreiniging en trillingen, alsmede het toenemen van gevoelens van onveiligheid komt Waardenburg in de klem te zitten.
Wat kan en zal de PvdA voor de Waardenburgers in het algemeen en voor de mensen in de geluidswalwoningen in het bijzonder kunnen betekenen?"


De brochure ‘Waardenburg; gezondheid, veiligheid en woongenot in de klem’ zal aanstaande maandag 8 maart aangeboden worden aan de burgemeester van West Betuwe, Servaas Stoop, en aan wethouder Ed Goossens. Daarna, danwel tegelijkertijd zullen alle Tweede Kamerleden, de Commissarissen der Koning, de gedeputeerden, de Leden van de Pronciale Staten van zowel Gelderland als Noord-Brabant en de colleges van Burgemeester en Wethouders en alle gemeenteraadsleden van ’s-Hertogenbosch, Maasdriel, Zaltbommel en West Betuwe de brochure via e-mail ontvangen. Ook de leden van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh krijgen de brochure in de brievenbus. Voor belangstellenden is de gedrukte brochure te verkrijgen à € 4,75 (incl. verzendkosten) vergoeding. De brochure is dan ook in een klein bestandformaat gratis te downloaden via de website www.waardenburgs-platform.info en in oorspronkelijk formaat als pdf-bestand en als ePub-bestand (voor tablets en e-readers) à € 2,00 vergoeding.

 


Elf lijsttrekkers van de grootste politieke partijen in Nederland zijn de komende weken op bezoek bij De Gelderlander. Wat wil jij van ze weten? 

Alle gesprekken te zien op deze site

De gesprekken worden allemaal uitgezonden via deze site en zijn ook terug te zien via dg.nl/hetgesprek. Uiteraard is er ook in de papieren krant volop aandacht voor de gesprekken. Tijdens de interviews willen we ook alle ruimte bieden aan vragen van lezers. Wat wil jij weten van de mensen die de komende vier jaar het land willen besturen?

Stel uw vraag in een videoboodschap

Door middel van een videoboodschap kun je een vraag stellen aan de lijsttrekkers. Laat dit per mail weten aan verslaggever Albert Heller van De Gelderlander: a.heller@gelderlander.nl.  Vermeld naam, het onderwerp van de vraag en de politicus voor wie de vraag bestemd is. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!Welkom op de website van het Waardenburgs Platform

 


Van harte welkom op de website van het 'Waardenburgs Platform'. En omdat het een platform is, mag iedereen, ook niet-Waardenburgers, hun mening of gevoelens uiten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Waardenburg en/of haar inwoners. En dat hoeft dan niet (integendeel zelfs) alleen over de onderwerpen te gaan, die hier op de website vermeld worden. Alles wat u aan uw mede-Waardenburgers wilt vertellen of informeren kunt u doen via deze website  En dat doet u onder de tab 'Uw mening/uw aanmelding', maar u kunt ook hier de lichte tekst aanklikken. Wel willen wij er u op wijzen dat berichten met onwelvoeglijke, racistische, dreigende of beledigende taal door de websitebeheerder niet in behandeling worden genomen. Goed onderbouwde kritische meningen zijn zeer welkom! Laten we zeggen: we hopen van u te mogen horen. 

Ook hebben wij gemerkt, dat er een aantal bezoekers van onze facebook-pagina zich via dat medium probeert aan te melden als deelnemer van het Waardenburgs Platform, hetgeen wij erg plezierig vinden en daar ook enorm dankbaar voor zijn, maar voor een daadwerkelijke registratie van deelname wij toch echt het aanmeldingsformulier (Uw mening/uw aanmelding) nodig hebben. Omdat wij over heel veel informatie beschikken, kunnen wij dat niet met u delen via Facebook. (Wel kunt u via Facebook vrienden worden van het Waardenburgs Platform. Ook dat stellen we bijzonder op prijs.) Bovendien is het voor ons ook prettiger om te weten wie graag geïnformeerd wil worden en waarover. Daarnaast kunnen wij u via een e-mail op de hoogte brengen van aanpassingen aan de website, maar ook indien er iets dringends te vermelden valt. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in onze administratie tot het moment dat u aangeeft geen deelnemer van het Waardenburgs Platform wenst te zijn. En dat kunt u dan contrôleren via de leden- en deelnemerslijsten, die u kunt opvragen.

Waarom een 'Waardenburgs Platform'?

In augustus 2019 heeft er in het Brabants Dagblad een artikel gestaan waarin te lezen stond, dat de woningen in de geluidswal een van de twee knelpunten vormt voor een eventuele verbreding van Rijksweg A2/E25. Deze geluidswalwoningen zouden dermate een verbreding in de weg staan, dat die mogelijk zouden moeten verdwijnen. Tot dat moment waren die bewoners hierover niet geïnformeerd of erbij betrokken geweest. 

Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar tot grote onrust en onzekerheid geleid, want niet alleen het voortbestaan van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch blijken in het geding te zijn, maar naar mate de 'voorkeursalternatieven' bekend worden, blijken ook de woningen aan het Koningin Julianaplantsoen, de Veerstraat, de Slimweistraat, Zandweg en het voetbalveld van WNC en de tennisvelden aan de Zandweg mogelijk ten offer te vallen. Vele Waardenburgers zullen door de plannen voor de verbreding van de Rijksweg A2/E25 worden geraakt. En is het niet alleen daardoor maar ook door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - zie: https://www.prorail.nl/projecten/meteren - komt Waardenburg in de tang te zitten. 

En waarschijnlijk zullen daar woningen, opstallen en landerijen van de Waardenburgers voor nodig zijn. En of dat nog niet genoeg is, krijgen de Waardenburgers ook nog eens te maken met een toename van geluidshinder, trillingen, stikstofdioxide, roet en stofdeeltjes. Het zal dus niemand verbazen, dat toen er eind vorig jaar een informatiebijeenkomst door de Projectgroep MirtA2 georganiseerd werd er vele Waardenburgers in het Van der Valk-hotel in Zaltbommel gesignaleerd zijn. Omdat ik als voorzitter van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh de belangen van de bewoners van de geluidswalwoningen behartig voor wat betreft onderhoud en beheer van de geluidswal, heb ik het initiatief genomen om het 'Waardenburgs Platform' in het leven te roepen.

Door een toename van de intensiteit van het verkeer (ook gedurende de Corona-periode), door toename van het aantal (vaak kleine) ongevallen en door pechgevallen op een van de rijstroken of vluchtstrook ontstaan er veelvuldig grote opstoppingen. Dit veroorzaakt grote ergernis bij de bestuurder en de omwonenden, een toename van de milieubelasting, maar vooral economische verliezen. Er zal iets moeten gebeuren!

Het Platform is géén actiegroep, maar dat we in actie moeten komen om voor onze belangen op te komen is wel duidelijk. Samen bereiken we meer dan ieder van ons afzonderlijk. Dit komt ook terug in ons logo:het platform is een ronde tafel (podium); iedereen kan aan die tafel of op het podium plaatsnemen om zijn of haar woordje te zeggen. Dat kan een klacht zijn, een idee, een suggestie, een gevoel van angst, onzekerheid, onrust, maar ook gewoon uw eigen mening. De gekleurde pijlen staan voor staan voor alle deelnemers, maar ook bezoekers van deze website, ongeacht afkomst, levensovertuiging, mate van betrokkenheid of kennis van de materie. En de grijze pijlen die naar buiten wijzen, staan voor informatie. 

Het kan informatie zijn van de deelnemers en/of bezoekers van de website aan de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, de gemeente West Betuwe, Prorail of een van de andere instanties die met en in ons dorp aan de slag willen. Maar het werkt ook andersom: informatie via deze website (al was het maar een uitnodiging voor een volgende informatiesessie) wil ik terecht laten komen bij iedereen die daar belangstelling voor heeft. Informatie heeft alleen zin als het actueel is en de redactie van deze website doet er alles aan om de site zo vaak als nodig te verversen. 

Ik wil u daarom uitnodigen om deelnemer te worden van het 'Waardenburgs Platform'. U hoeft er niets voor te betalen, want het deelnemerschap is kosteloos. Een donatie stellen wij echter zeer op prijs, immers in de bouw en onderhoud van de website gaat veel tijd steken en ook maken wij veel kosten voor druk- en printwerk, papier, inktcartridges enz. 'ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!' Wij heten u van HARTE WELKOM.