HET WAARDENBURGS PLATFORM
het platform om samen vooruit te komen 
 

A2 Deil - 's-Hertogenbosch - Vught: Programma en MIRT-verkenning

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 de komende jaren te beheersen, is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Dat noemen we het Programma A2 Deil -  Vught. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer die vanaf dit jaar gerealiseerd gaan worden, of inmiddels al gereed zijn.

Tegelijkertijd is in het Programma A2 een groot onderzoek gestart naar het garanderen van de doorstroming op de A2 op langere termijn (na 2025). Deze "MIRT-verkenning" is in juni 2018 van start gegaan. Verschillende publicaties, rapporten en informatiebijeenkomsten hebben intussen het levenslicht gezien. En er liggen nu vier alternatieven die voor de lange termijn worden bestudeerd. Eind 2020 zal de Minister een keuze maken voor één alternatief, het voorkeursalternatief. Dat wordt de komende jaren uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. In 2025 is het de bedoeling met de aanpassingen van de A2 aan de slag te gaan. In het Programma A2 werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch.

In de filmpjes hierboven is duidelijk aangegeven welke ruimte is voorbestemd voor een eventuele verbreding van (o.a.) de Rijksweg A2. Duidelijk is te zien dat in het traject Empel (ten Noorden van          's-Hertogenbosch) tot voorbij het knooppunt Deil een verbreding is geprojecteerd van twee rijstroken en hiervoor is 38 meter gereserveerd. Het is daarom niet ondenkbaar dat men vanwege het ruimtegebrek bij het bedrijventerrein aan de Westelijke kant van de A2 bij Waardenburg, de ruimte gebruikt gaat worden aan de Oostelijke kant van de A2. In het gunstigste geval komt de weg dan vrijwel tegen de geluidswal aan. De zorgen die de bewoners van de geluidswalwoningen hebben, zijn dus meer dan terecht! Als die woningen blijven staan, zullen de bewoners ervan, maar ook andere inwoners van Waardenburg, te maken krijgen met een toename van: geluidshinder, luchtvervuiling door stikstofdioxide, fijnstof en roetdeeltjes en door trillingen die mogelijk schade op kunnen leveren op de structuur van de woningen.

Ook voor nieuwe op- en afritten en voor de aanleg van een rondweg rond Waardenburg zouden mogelijk woningen en onroerende goederen de plannen in de weg staan. In onderstaande korte filmpjes (die u eventueel op pauze kunt zetten om de situatie beter te bekijken) proberen wij een indruk te geven waar wij tegen aan kijken.

GELUIDHINDER

Iedereen beleeft de hinder van geluid op een andere manier. Al gauw heeft men de neiging om het als overlast te gaan beschouwen. Het geluid van vliegtuigen, treinen, scheepvaart, maar vooral wegverkeer neemt soms irritante vormen aan. Nederland is een klein land, maar met vele (zeer belangrijke) water- en verkeerswegen en daarvan is Rijksweg A2 niet alleen als de belangrijkste route Noord-Zuid, maar als onderdeel van de Europese snelweg E25 naar het Zuiden van Europa, van groot belang voor ons land. En ofschoon deze weg er al een groot aantal decennia ligt, zijn er in de loop der tijd veel mensen gaan wonen  in haar nabijheid. Overheden hebben te weinig oog gehad voor de toekomst en hebben de verkeersintensiteit onderschat. In de filmpjes hierboven kunt u zien hoe de situatie in Nederland in 2017 was.

En hieronder treft u een aantal voorbeelden aan ten aanzien voor wat dit voor onze regio betreft.

In de hierboven vertoonde korte filmpjes is duidelijk te zien hoe de geluidhinder door het wegverkeer in onze regio wordt gemeten door het RIVM. Duidelijk is ook te zien wat de invloed is van de geluidswal en dus ook van de geluidswalwoningen. Het is niet duidelijk of hier rekening is gehouden met windrichting en windkracht waardoor geluid al dan niet verder en naar andere richtingen reikt, alsmede de invloed van de geluidswal in die gevallen. Want afgezien van het wegverkeer hebben de inwoners in deze regio ook te maken met treinverkeer. Belangrijke spoortrajecten naar binnen- en buitenland kruisen hier onze regio.

 


Ook ten aanzien van het (nachtelijk) treinverkeer is de mate van hinder ervan afhankelijk van de windrichting en windkracht. Bovendien werkt de geluidswal klaarblijkelijk vaak als reflector: het geluid van zowel de Noord-Zuidlijn, als dat van de Betuwelijn wordt door de geluidswal weerkaatst, waardoor een groter deel van Waardenburg daar mogelijk hinder door krijgt.

De geluidhinder veroorzaakt door trein- en wegverkeer is sinds de bouw van de geluidswalwoningen (1997) dermate toegenomen, vooral door de toename van het (vracht-)auto- en openbaar vervoergebruik, dat de verwachting reëel is, dat deze hinder de komende jaren nog verder toeneemt, terwijl die nu eigenlijk al ontoelaatbaar is. De wijk Weerdenborgh is gebouwd volgens de normen van die tijd en kan deze toename van geluidhinder niet meer aan.


 


LUCHTVERVUILING

Het wegverkeer is zeker niet de enige bron van luchtvervuiling in Nederland en in onze regio. Windrichting en -kracht bepalen voor een groot deel waar de hinder en welke mate die hinder wordt ondervonden. Het staat echter buiten kijf dat het wegverkeer, alsmede de economische omstandigheden welke verantwoordelijk is voor de toename van dat wegverkeer, in of nabij iemands woonsituatie een significante bron is voor luchtvervuiling. Onderstaande filmpjes met beelden uit de 'Atlas voor de Leefomgeving' van het RIVM tonen overduidelijk aan dat de situatie (in 2017) allesbehalve roos(kl)(g)eurig was.


Ook in dit geval zijn de metingen verricht door het RIVM en gepubliceerd in de 'Atlas voor de Leefomgeving' en zijn voor demonstratieve doeleinden bewerkt door Gilles Tebrunsvelt. Ingezoomd naar onze regio kan men niet anders dan vaststellen dat de mate van luchtvervuiling de limieten ver heeft overschreden. Een verergering kan en mag deze regio niet ondervinden. Ook in dat kader zullen de plannenmakers, de Projectgroep MirtA2, daar terdege rekening mee moeten houden. De gezondheid van een groot deel van de inwoners van de gemeente West-Betuwe, maar ook de waarde en verkoopbaarheid van onroerende goederen staan op het spel.


SLUIT U DAAROM AAN BIJ HET WAARDENBURGS PLATFORM

Via deze knop links komt u op de contactpagina om u aan te melden!


E-mailen
Bellen