HET WAARDENBURGS PLATFORM
het platform om samen vooruit te komen 
 Gemeente West Betuwe

Inleiding

Wanneer hogere overheden, zoals rijk, provincies en regionale organisaties plannen maken voor o.a. de infrastructuur, zoals het geval bij de aanpassingen van rijksweg A2/E25, komt het gemeentebestuur al gauw in een spagaat. Enerzijds maakt zij deel uit van de overheid en zullen zij de plannen al gauw essentieel vinden voor het landsbelang. En wanneer daar ook nog andere pluspunten naar voren komen waar de gemeente zelf ook baat bij heeft, zoals het verminderen van verkeerscongestie en verkeersveiligheid en misschien zelfs financieel, zoals bij de verkoop van gronden, is men al snel geneigd om de zijde van de hogere overheden te volgen. 

Anderzijds heeft met name het gemeentebestuur een zorgplicht voor de inwoners van die gemeente en dan moeten we denken in termen van mobiliteit, volksgezondheid, sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, logistiek, verkeer, vervoer, natuur, milieu, duurzaamheid, ruimtelijk beheer, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sport, recreatie en leefbaarheid. Het is dan ook niet vreemd, dat er meerdere wethouders een of meer van de hiervoor genoemde aandachtsgebieden in zijn of haar portefeuille heeft. En het is dus ook niet vreemd dat bij infrastructurele plannen, en zeker wanneer die provinciegrenzen overschrijdend zijn, zoals de aanpassingen van Rijksweg A2/E25, de besluitvorming zeer complex is. Temeer daar de portefeuillehouders ook nog verschillende politieke kleuren en achtergronden kunnen hebben. En om het complexer te maken, is het de gemeenteraad met personen met verschillende politieke kleur en achtergrond en hun persoonlijke belevingswereld, een oordeel moeten vellen over de visie van een of meer collegeleden.

En om het nog complexer te maken; de gemeente West Betuwe is slechts één van de betrokkenen bij het gehele MirtA2-gebeuren. Via de Regio Rivierenland kan het gemeentebestuur haar visies en wensen doorgeven aan de BAG (Bestuurlijke AdviesGroep) en de MAG (Maatschappelijke Adviesgroep). De leden van de BAG en de MAG adviseren op hun beurt de Stuurgroep over de Aanpak A2/E25, waaronder de Mirt-verkenning. Andere betrokken partijen zijn ondermeer: Vught, 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, Maasdriel, Zaltbommel, Regio Rivierenland en Rijkswaterstaat. Daar komt dan nog bij dat de visie van het College van b&w de instemming van een meerderheid van de gemeenteraad nodig heeft om enig gewicht te hebben. Kortom: ga er maar aan staan! Ik wil beginnen om u de voor de A2-plannen belangrijkste portefeuillehouders voorstellen:


Burgemeester Servaas Stoop (SGP) bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Openbare orde & integrale veiligheid
 • Toezicht & handhaving
 • Vergunningverlening APV en bijzondere wetten
 • Regionale samenwerking / regio Rivierenland FruitDelta
 • Crisisbeheersing & rampbestrijding
 • Klachtenbehandeling / WOB verzoeken / Integriteit
 • Algemene & Juridische Zaken, Communicatie en Kabinet
 • Externe betrekkingen
 • Verbetering Bestuurscultuur

Wethouder Ton van Maanen (SGP) bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Jeugd en Wmo 
 • Volksgezondheid
 • Sociale zaken & werkgelegenheid
 • Sport
 • Gebiedswethouder: Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht en Buurmalsen (ongeveer 10.000 inwoners)

Wethouder Ed Goossens (Dorpsbelangen) bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Bedrijfsvoering (inclusief Bwb) & dienstverlening op maat
 • Economische zaken en logistiek
 • Verkeer & Vervoer
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Bedrijventerreinen
 • Mobiliteit (inclusief MIRT/A2/A15/OV)
 • Gebiedswethouder: Spijk, Heukelum, Asperen, Acquoy, Rhenoy en Gellicum (ongeveer 8.200 inwoners)

Wethouder Govert van Bezooijen (CU) bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Financiën (inclusief planning & control, risicomanagement en toezicht grondexploitatie)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Vastgoed

Wethouder Sietske Klein-de Jong (VVD) bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Ruimtelijke Ordening (inclusief Welstand)
 • Ruimtelijk beheer
 • Grondexploitatie en grondzaken
 • Vergunningverlening en Wabo
 • Wonen
 • Gebiedswethouder Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Ophemert, Varik, Heesselt (ongeveer 7.800 inwoners)

Wethouder Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen) bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Kerngericht werken
 • Leefbaarheid
 • Gebiedsmarketing
 • Recreatie & Toerisme
 • Cultuur en Kunst
 • Cultuureducatie en combinatiefunctionarissen
 • Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
 • Evenementen
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Subsidiebeleid
 • Bibliotheekwerk
 • Gebiedswethouder: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil (ongeveer 9.400 inwoners)

Wethouder Annet IJff (PvdA) bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Duurzaamheid
 • Verduurzamen van sportaccommodaties
 • Natuur, Milieu en klimaatadaptatie
 • Huisvesting (statushouders en arbeidsmigranten)
 • Inburgering
 • Gebiedswethouder Geldermalsen en Meteren (ongeveer 15.000 inwoners)

 

Gemeentesecretaris Karen Coesmans, bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 

 • Eerste adviseur van college van B&W
 
E-mailen
Bellen