ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 

Gemeente West Betuwe
Inleiding

Wanneer hogere overheden, zoals rijk, provincies en regionale organisaties plannen maken voor o.a. de infrastructuur, zoals het geval bij de aanpassingen van rijksweg A2/E25, komt het gemeentebestuur al gauw in een spagaat. Enerzijds maakt zij deel uit van de overheid en zullen zij de plannen al gauw essentieel vinden voor het landsbelang. En wanneer daar ook nog andere pluspunten naar voren komen waar de gemeente zelf ook baat bij heeft, zoals het verminderen van verkeerscongestie en verkeersveiligheid en misschien zelfs financieel, zoals bij de verkoop van gronden, is men al snel geneigd om de zijde van de hogere overheden te volgen. 

Anderzijds heeft met name het gemeentebestuur een zorgplicht voor de inwoners van die gemeente en dan moeten we denken in termen van mobiliteit, volksgezondheid, sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, logistiek, verkeer, vervoer, natuur, milieu, duurzaamheid, ruimtelijk beheer, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sport, recreatie en leefbaarheid. Het is dan ook niet vreemd, dat er meerdere wethouders een of meer van de hiervoor genoemde aandachtsgebieden in zijn of haar portefeuille heeft. En het is dus ook niet vreemd dat bij infrastructurele plannen, en zeker wanneer die provinciegrenzen overschrijdend zijn, zoals de aanpassingen van Rijksweg A2/E25, de besluitvorming zeer complex is. Temeer daar de portefeuillehouders ook nog verschillende politieke kleuren en achtergronden kunnen hebben. En om het complexer te maken, is het de gemeenteraad met personen met verschillende politieke kleur en achtergrond en hun persoonlijke belevingswereld, een oordeel moeten vellen over de visie van een of meer collegeleden.

En om het nog complexer te maken; de gemeente West Betuwe is slechts één van de betrokkenen bij het gehele MirtA2-gebeuren. Via de Regio Rivierenland kan het gemeentebestuur haar visies en wensen doorgeven aan de BAG (Bestuurlijke AdviesGroep) en de MAG (Maatschappelijke Adviesgroep). De leden van de BAG en de MAG adviseren op hun beurt de Stuurgroep over de Aanpak A2/E25, waaronder de Mirt-verkenning. Andere betrokken partijen zijn ondermeer: Vught, 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, Maasdriel, Zaltbommel, Regio Rivierenland en Rijkswaterstaat. Daar komt dan nog bij dat de visie van het College van b&w de instemming van een meerderheid van de gemeenteraad nodig heeft om enig gewicht te hebben. Kortom: ga er maar aan staan! Ik wil beginnen om u de voor de A2-plannen belangrijkste portefeuillehouders voorstellen:


 Wethouder

 

Portefeuilles 

Wethouder Ton van Maanen (SGP)

bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Sociaal domein
 • Huisvesting statushouders
 • Volksgezondheid
 • Sociale zaken & werkgelegenheid
 • Mobiliteit
 • Gebiedswethouder: Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht en Buurmalsen (circa 10.000 inwoners)

Wethouder Ed Goossens (Dorpsbelangen)

bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Bedrijfsvoering (incl. BWB) & dienstverlening op maat
 • Economische zaken en logistiek
 • Verkeer & Vervoer
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Bedrijfsterreinen
 • Gebiedswethouder: Spijk, Heukelum, Asperen, Acquoy, Rhenoy en Gellicum (circa 8.200 inwoners)

Wethouder Govert van Bezooijen (CU)

bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Financiën (inclusief planning & control, risicomanagement en toezicht grondexploitatie)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Duurzaamheid (inclusief energieneutraal 2030)
 • Natuur, Milieu en klimaatadaptatie
 • Gebiedswethouder: Geldermalsen en Meteren (circa 15.000 inwoners)

Wethouder Jacoline Hartman (LLB)

bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Ruimtelijk beheer
 • Grondexploitatie, grondzaken en vastgoed
 • Vergunningverlening Wabo
 • Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
 • Sport en sportleningen
 • Gebiedswethouder: Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Ophemert, Varik en Heesselt (circa 7.800 inwoners)

Wethouder Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen)

bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

 • Kerngericht werken
 • Leefbaarheid
 • Gebiedsmarketing
 • Recreatie, Toerisme (inclusief klompenpaden en ommetjes)
 • Cultuur en Kunst (inclusief monumentendag)
 • Cultuureducatie en combinatiefunctionarissen
 • Evenementen
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Subsidiebeleid
 • Bibliotheekwerk
 • Gebiedswethouder: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil (circa 9.400 inwoners