ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 


Laatste week van oktober: deze week D-day?

Dit weekend is de klok een uur teruggezet en is de wintertijd een feit. Wat ook een feit is, is dat de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught van plan was om nog voor de zomer een voorkeursvariant voor het traject Deil-Vught te presenteren. Tot op heden wachten we nog steeds in grote spanning Een dezer dagen komt de Stuurgroep van het projectteam weer bij elkaar. Zou het dan nu eindelijk D-day zijn? Nee, zult u zeggen want D-day was op 6 juni 1944. Maar toch is het voor velen langs het traject Deil-Vught een beslissende dag, want de beslissing om wel of niet de A2/E25 te verbreden betekent een invasie van:

  • veel verkeershinder gedurende de bouwperiode;
  • mogelijk meer sluipverkeer;
  • meer geluidhinder en luchtverontreiniging dan nu al het geval is; en na oplevering van het traject (vermoedelijk 2030)
  • meer luchtverontreiniging: stikstof, koolstofdioxide, fijnstof en roetdepositie;
  • meer trillingen door geluid en door passeren van groter en zwaarder vrachtverkeer;
  • mogelijk schade aan fundering en woningen in nabijheid van A2/E25 als gevolg daarvan.

Toen ik half april van dit jaar het Waardenburgs Platform oprichtte en met deze website, die op 1 mei in de lucht ging, begon, was mijn voornaamste doelstelling om de inwoners van Waardenburg te informeren en te betrekken bij datgene wat de Waardenburgers te wachten staat. Om de aandacht van de Waardenburgers te trekken heb ik diverse middelen gebruikt: persberichten, posters bij de plaatselijke Coöp en bij kapsalon Creation, plaatsen waar veel Waardenburgers komen en natuurlijk de website en de flyers. Ook de media heb ik ingezet, zoals: de Gelderlander, Brabants Dagblad, SRC-lokale omroep en SBS-6. Desalniettemin is mij onlangs gebleken, dat er toch een grote groep Waardenburgers nog niet op de hoogte was van de plannen om de Rijksweg A2/E25 te verbreden. Dat spijt mij enorm, want zoals ik in mijn documentaire heb laten zien, zal het grootste gedeelte van de inwoners van Waardenburg de gevolgen moeten ervaren. We kunnen er niet blind voor zijn of voor blijven. Deze documentaire heb ik ook gestuurd naar Zijne Majesteit de Koning, de ministers Rutte en Nieuwenhuizen, de voorzitters van: Tweede Kamer der Staten-Generaal, de kamercommissie Infrastructuur en waterstaat, politieke fracties Tweede Kamer, Gedeputeerde Staten Gelderland en van het College van B&W gemeente West-Betuwe c.q. Gemeenteraad West-Betuwe, alsmede aan: fractievoorzitters van Provinciale Staten Gelderland, gemeenteraad West-Betuwe, de betrokken gedeputeerde Gelderland en de wethouder West-Betuwe. Ook de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught ontving van mij de dvd met daarop de documentaire.

Toch is informeren en betrekken niet de enige doelstelling die ik voor ogen had. Ook wilde ik met al deze informatie mensen waarschuwen en wat ieder daar mee doet, is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. De Waardenburgers, waaronder ikzelf, wilde ik waarschuwen voor het onheil waar zij nu al mee te maken hebben en welke naar alle waarschijnlijkheid intenser wordt naarmate de Rijksweg A2/E25 verbreed gaat worden. Ook is alle informatie op deze website en in de documentaire een waarschuwing voor alle beslissingsnemers: DENK AAN HET WELZIJN VAN ALLE BURGERS! Maar ook de resolutie van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh dient serieus en als waarschuwing gezien te worden.

Zouden de mensen in de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught zich bewust zijn van het onheil dat zij over Waardenburg uitstorten? Beseffen zij niet, dat dit de 'Road to Hell' is? Hebben zij de documentaire wel zorgvuldig bekeken? Hebben zij wel voldoende geluisterd naar de signalen uit de samenleving? Hebben zij Zijne Majesteit de Koning in de Troonrede niet horen zeggen, dat de overheid niet tegenover de burger, maar naast de burger moet gaan staan? Beseffen zij wel, dat er te veel projecten rondom Waardenburg het leefklimaat zeer ernstig aantasten? Zijn zij op de hoogte van de artikelen 173b lid 1, 175, 300 lid 4, 304 lid 4 en van 426 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht?

Hebben zij geluisterd? Misschien vernemen we het komende week. En als blijkt dat er niet geluisterd is, blijft ons niets anders over dan een gang naar de rechtbank civiele zaken en/of strafrechtelijke zaken en zullen we onze knopen moeten tellen en van de dan ontstane situatie er het beste van maken; ook achter donkere, grijze wolken schijnt toch altijd weer de zon!

Uiteindelijk is het zo: we willen graag samenwerken, maar dan moet men ook wel naar ons luisteren! Want alleen samen komen we vooruit!