ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 

 

 


Op deze pagina zullen we in het kort actuele zaken in het kort vermelden en kunt u met een klik aan het eind van het bericht op de pagina komen waar alle betreffende informatie staat. Wij hopen zo dat het voor de bezoeker van deze website eenvoudiger wordt om de website te doorzoeken. Op deze pagina komen maximaal 10 actuele zaken; de 'oudere' informatiestukken vindt u terug in het 'Archief'29 oktober 2020

Naar het zich laat aanzien hebben de waarschuwingen via de website en de brieven met de dvd ‘De Waardenburgse Driehoek’ weinig tot geen effect opgeleverd. Er is dan nog wel geen besluit genomen voor een voorkeursalternatief, maar alle signalen wijzen er op dat er een verbreding aan zit te komen. Dit betekent, dat zowel het Rijk, als de regio Rivierenland, als de gemeente West-Betuwe ons als inwoners van de ‘Waardenburgse Driehoek’  Lees verder...

24 oktober 2020

Laatste week van oktober: deze week D-day?

De weekend is de klok een uur teruggezet en is de wintertijd een feit. Wat ook een feit is, is dat de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught van plan was om nog voor de zomer een voorkeursvariant voor het traject Deil-Vught wilde presenteren. Een deze dagen komt de Stuurgroep van het projectteam weer bij elkaar. Lees verder...

09 oktober 2020

Toeritdosering en meer carpoolplaatsen zouden het wapen zijn tegen sluipverkeer en files

Dagblad 'DeGelderlander' publiceerde vandaag 9 oktober 2020, een artikel waarin geschetst wordt dat al in 2022 deze maatregelen genomen zouden kunnen worden als wapens tegen de files en het sluipverkeer. Lees verder...

02 oktober 2020

De Projectgroep MirtA2 Deil-Vught publiceert in samenwerking met de gemeente West-Betuwe de antwoorden op de vervolgvragen van de bewonersgroepen (Veerstraat, Zandweg en Weerdenborch)

Gisteren heeft de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught de nog niet of nog niet volledig beantwoorde vragen beantwoord. Tijdens en na de laatste digitale 'bijeenkomst' c.q. informatieavond hebben vele Waardenburgers nog diverse vragen gesteld. Lees verder...

28 september 2020

Projectgroep MirtA2 Deil-Vught publiceert nieuwsbrief nummer 9 

Het belangrijkste 'nieuws' is het feit dat de Stuurgroep A2 Deil-Vught op 21 september 2020 nog (steeds) niet tot overeenstemming is kunnen komen over het advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op basis van 'de Verkenning'.... Lees verder...

19 en 20 september 2020

Hart van Nederland (SBS6) besteedde aandacht aan situatie rond verbreding Rijksweg A2/E25

Het persbericht van 14 september van 2020 heeft de aandacht getrokken van zowel lokale, als regionale en zelfs landelijke media. Toch wilden de meeste wachten met publiceren totdat de voorkeursvariant openbaar wordt. Desalniettemin kunnen we ons heel gelukkig prijzen, dat het tv-programma Hart van Nederland (SBS6)... Lees verder...

14 september 2020

Bewoners geluidswalwoningen in Waardenburg zeggen unaniem ‘nee’ tegen verbreding Rijksweg A2/E25.

De bewoners van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch in Waardenburg, allen lid van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh, hebben tijdens een bij tijden emotionele buitengewone ledenraadpleging zich uitgesproken tegen de verbreding van de Rijksweg A2/E25. Zij keuren iedere handeling die de integriteit van de geluidswal en dus hun woning aantast af en roepen de overheden op om hen en hun woongebied, hun leefklimaat en woonmilieu met respect en zorg te behandelen. De geluidswal zijnde het betonnen scherm aan de achterzijde van hun woning maakt een integraal onderdeel uit van de woningen. Lees verder...

Let op: op 9 oktober nieuwe versie notulen geplaatst vanwege abusievelijk verkeer gemeld zaaknummer: R218618700 Achmea Rechtsbijstandverzekering, mr. W. Koster.

04 september 2020

De 'Rode Ontdekking' doet Waardenburg aan

Op vrijdag 4 september heeft een groep van 15 à 20 personen van allerlei politieke achtergronden zich laten informeren over de gecompliceerde situatie in Waardenburg als gevolg van de (mogelijke) verbreding van de Rijksweg A2/E25, het Project Hoogfrequent Spoorvervoer, de dijkverzwaring en het sluipverkeer door opstoppingen en files op de autoweg. Lees verder...

20 augustus 2020

Overleg met gemeente West Betuwe

Op donderdag 20 augustus jl. hadden de vertegenwoordigers van de bewonersgroepen Veerstraat e.o., Marleen van den Ham, Zandweg e.o., Johan Blom en de Bewonersvereniging Bungawalls hun tweemaandelijkse overleg met de gemeente West-Betuwe. Lees verder...

20 juli 2020

Bredere vertegenwoordiging bevolking in nieuw gemeentebestuur West Betuwe

De gemeente West Betuwe heeft een nieuw college. Nadat de wethouder van coalitiegenoot Leefbaar lokaal belang West Betuwe, Jacoline Hartman, moest aftreden na een motie van wantrouwen met als gevolg dat na een volgende motie van wantrouwen het gehele college het veld moest ruimen, moest er een nieuwe coalitie gevormd worden. Lees verder...

16 juli 2020

Het is vijf over twaalf: Dorpshuis Waardenburg hangt aan zijden draadje

Op 9 en 16 juli organiseerde het 'bestuur' van het Dorpshuis 'De Koeldert' in Waardenburg een avond voor de inwoners van Waardenburg om samen met hen te kijken naar toekomst van het dorpshuis en de toekomst van de dorpshuisfunctie(s) in onze gemeenschap. Lees verder...

13 juli 2020

Spoorplan van 600 miljoen heeft grote gevolgen: meer geluid, meer trillingen én meer gevaarlijke stoffen

Om meer treinen te kunnen laten rijden, past ProRail de komende jaren voor ruim 600 miljoen euro het spoor tussen Meteren en Boxtel aan. Een gigantisch project met grote gevolgen voor de omgeving: meer trillingen, meer geluid, meer gevaarlijke stoffen en op een aantal plaatsen ingrijpende verbouwingen. Lees het complete bericht uit het Brabants Dagblad...

08 juli 2020

Vragen inzake Project MirtA2 Deil-Vught beantwoord.

De gemeente West Betuwe heeft in samenwerking met de Regio Rivierenland en de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught de vragen die door de inwoners van Waardenburg tijdens de digitale informatiesessies zijn gesteld, schriftelijk beantwoord. De antwoorden en andere zaken zijn als pdf-bestanden toegestuurd. U vindt ze hier: Lees verder...

01 juli 2020

Kom in actie, ga Zomertoeren!

Welzijn West Betuwe heeft ook deze zomer weer een uitgebreid aanbod van gezellige activiteiten in de gemeente West Betuwe. Kom samen met uw partner, (klein) kinderen, buren, en vrienden, iedereen is welkom! Lees verder...

25 juni 2020

Kennismakingsgesprek met gemeente West Betuwe

Gisteren hebben Marleen van der Ham, Johan Blom en Gilles Tebrunsvelt een prettig en constructief gesprek gehad met wethouder Ton van Maanen, Susan Timmermans (wegen) en Tom den Dekker (communicatie) van de gemeente West Betuwe. Lees verder...

24 juni 2020

Waardenburg denkt mee over toekomst dorpshuis

Hetty van Oord, sociaal werker bij Welzijn West Betuwe en Petra Bazijn, gebiedsmakelaar West Betuwe, nodigen Waardenburgers uit om mee te denken en te praten over de toekomst van het dorpshuis Waardenburg. Lees verder...

24 juni 2020

Milieuorganisaties ruiken bloed in verzet tegen nieuw asfalt: stikstofberekeningen autoverkeer rammelen.

Dit is een gedeelte uit de tv-uitzending van Een-vandaag van 24 juni 2020 en handelt over de uitvoering en verlening van de A15 richting A12. Lees (en kijk) verder... en onder de tab 'Verenigingen en Instellingen'.

 

Maandag 11 mei 2020

Omdat de 'Oordeelsvormende vergadering' van de gemeenteraad West Betuwe op 12 mei niet doorgaat, zal ik ook geen gebruik kunnen maken van het inspreekrecht tijdens die vergadering. en omdat de gemeenteraad a.s. donderdag 14 mei 2020 een Workshop MirtA2 heeft, lijkt het mij goed om de volgende afwegingen mee te geven.

De vergaderstukken voor de 'Oordeelsvormende vergadering' dienen ter onderbouwing van deze visie. Helaas zijn niet alle stukken onderbouwd en ook ontbreken belangrijke documenten en zienswijzen. Ik heb zelf meer dan 25 jaar bij de politie gewerkt en een van mijn belangrijkste aandachtsvelden was het verkeer. In die hoedanigheid ben ik ook voorzitter geweest van de afdeling Wijchen van Veilig Verkeer Nederland en vice-voorzitter van het district Gelders Rivierengebied van die organisatie. In die periode mocht ik vele adviezen geven over wegaanpassingen, zowel binnen de gemeente als provinciaal via de gemeente. Deze periode ligt echter al heel lang achter mij en ik besef mij dat er nu veel meer andere aspecten bijkomen bij de aanleg of aanpassing van de infrastructuur. Naast kosten en verkeersveiligheid is het tegenwoordig veel meer een zaak van 'kwaliteit van leefomgeving'.

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe is gekozen door de stemgerechtigde burgers van die gemeente in het volste vertrouwen, dat het gemeentebestuur voor hen zal zorgen, de zogenaamde 'zorgplicht', die overheden hebben. En als de raadsleden zorgvuldig hadden geluisterd naar de zorgen en angsten van de burgers van West Betuwe en dan vooral die van de plaats Waardenburg, zouden zij er zich van bewust zijn, dat met name in Waardenburg de plannen heel erg hard aankomen. Velen vragen zich af of hun investeringen die zij in hun onroerend goed gedaan hebben of nog willen gaan doen geen desinvesteringen blijken te zijn. Bovendien maken zij zich enorme financiële zorgen, want hun onroerend goed is vanaf het moment dat de plannen het daglicht zagen, onverkoopbaar of op zijn gunstigst met fors verlies te verkopen als men dat zou willen of zou moeten. Geografisch gezien heeft Waardenburg het al niet te gemakkelijk: ze zitten letterlijke en figuurlijk in de tang.


Vanuit het Oosten, maar vooral ook vanuit het Westen dreigt het gevaar van de infrastructurele plannen. Let wel: met deze website willen we geen oordeel geven over het nut en de redenen van die plannen, maar wel zoveel mogelijk informatie verstrekken om oordeelsvorming uitgebalanceerd plaats te laten vinden.

Afgezien van de waarde(-vermindering) van het onroerend goed, bleek tijdens de informatieavond in Zaltbommel en tijdens de digitale bijeenkomsten, dat er bij de Waardenburgers vooral veel zorgen bestaan over de kwaliteit van leefomgeving, met andere woorden hun woonpleziergezondheid en veiligheidEn elke bestuurder zou dit gegeven ook hoog in het vaandel moeten hebben. Wat het woonplezier betreft, die is door de angsten dat men mogelijk zijn of haar woning kwijtraakt, zijn of haar grond (of een deel daarvan) kwijtraakt en men (een deel) van hun sporttereinen dreigt te verliezen.Het positieve aan de plannen is wel, dat de verkeerscongestie binnen de kom van Waardenburg in belangrijke mate afneemt en dat daardoor de verkeersveiligheid behoorlijk toeneemt binnen het dorp en gemeente.Voor wat betreft de gezondheid blijken de Waardenburgers zich vooral zorgen te maken om te toename van roetdeeltjes, fijnstof, stikstofdioxide, geluidhinder en trillingen. In de onderliggende vergaderstukken voor de 'Oordeelsvormende vergadering' trof ik een document aan, die enigszins een beeld schetst over een paar van de hiervoor genoemde vijf leefomgevingsinvloeden. In het 'Informatiedocument MIRT-verkenning A2 Deil - Vught en gebiedsgerichte benadering Waardenburg'. Bij punt 3.2 Gebiedsgerichte onderzoeken staat onder 5: Geluidberekeningen. (dit document, evenals de andere vergaderstukken staan hieronder en kunnen als pdf-bestand gelezen en bestudeerd worden!)Opvallend is, dat er erg veel aandacht uitgaat naar de verwachte geluidhinder op wegen die nog aangepast en/of aangelegd moeten worden, het zogenaamde onderliggende wegennet. Desondanks wil ik graag hieronder de tabel weergeven, zodat u daar zelf een beeld bij kunt vormen.

 


In het vergaderstuk 'WB-Rondweg Waardenburg-notitie geluid 24-4-2020 (compleet)' gaat de omgevingsdienst Rivierenland iets uitgebreider in op de te verwachten geluidhinder van de Rijksweg A2/E25, maar meer nog de hoeveelheid geluidhinder veroorzaakt op het onderliggende wegennet (gemeentelijk en provinciaal) per voorkeursvariant. De huidige grenswaarde voor woningen (en daar praten we toch vooral over bij 'Leefomgeving' is 53 dB in buitenstedelijke situatie en 63 dB in een stedelijke situatie en het lijkt mij dat Waardenburg tot de eerste categorie behoort in dit verband.

In de toekomst wordt voor Rijks- en provinciale wegen 50 dB als standaardwaarde, 60 dB als grenswaarde en 65 dB bij aanleg van een nieuwe weg, maar dan is er geen wettelijke aftrek meer mogelijk. Bij alle vergaderstukken behandelde er slechts één de geluidhinderproblematiek: de brief van de Omgevingsdienst Rivierenland. Alle andere gingen over verkeersintensiteit bij de verschillende varianten. Hieronder treft u schetsen aan van de Omgevingsdienst met daarbij mijn aantekeningen. Wanneer u op de foto klikt, zal die op beeldgrootte verschijnen. Er van uitgaande, dat alle college-, raads- en (burger-)commissieleden de vergaderstukken in hun bezit hebben, plaats ik deze voor andere belangstellenden hieronder.

Zoals eerder gemeld, is niet alleen de geluidhinder van Rijks-, provinciale-,gemeente- en spoorwegen een factor die de kwaliteit van de leefomgeving in Waardenburg beïnvloed, maar een nog belangrijkere factor is luchtvervuiling door fijnstof, roet, stikstofdioxide enz.. Ook ten aanzien van luchtvervuiling door wegverkeer, maar ook ten aanzien van VEILIGHEID, zijn er vele rapporten geschreven en bestudeerd. Daarnaast zit een groot gedeelte van Waardenburg, althans het belangrijkste gedeelte omdat daar mensen wonen, in de tang omdat er zowel over het spoor, als over de weg de intensiteit van gevaarlijk transport ook toe gaat nemen. Dit is een catastrofe in de maak!

Het is duidelijk; in Waardenburg zitten we op meerder vlakken in de tang en daar waar de druk van die tang is het grootst is (Weerdenborch, Veerstraat, Slimweistraat en Achterweg), zullen inwoners van Waardenburg, uw kiezers, er de prijs voor moeten betalen. Vervuiling van de lucht in onze directe omgeving door roet, fijnstof en stikstofdioxide, maar ook de geluidhinder door weg- en treinverkeer en de trillingen van datzelfde weg- en treinverkeer, zullen een aanslag plegen op de fysieke en mentale gezondheid van uw kiezers. En het ergste van alles is: Verbreding van de Rijksweg A2/E25 is wettelijk gezien niet mogelijk, omdat de weg dan minder dan 13 meter van een obstakel komt te liggen en dat is niet toegestaan! Zowel de SWOV (de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) als CROW (een acroniem voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) geven aan, dat een autosnelweg minimaal 13 meter van een obstakel moet liggen. En daarnaast bepaalt artikel 1, lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet wat wegen zijn op grond van deze wet: wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten

Omdat 1) de ruimte tussen de Rijksweg A2/E25 en de geluidswal minder bedraagt dan 13 meter en in ieder geval geen 38 meter; 2) de berm van deze snelweg reikt tot aan de geluidswal en kan, mag en zal niet verbreed kunnen worden.

Daar komt bij dat de geluidswal een integraal onderdeel is van woningen en de eigenaren van deze woningen bij notariële akte verplicht zijn om lid te worden van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de geluidswal en dan met name de folietussenlagen. De eigenaren en het bestuur van betreffende vereniging maken zich ernstige zorgen om: 1) de veiligheid, zowel de geluidswal, als hun daaraan verbonden woning kunnen schade oplopen bij een bermongeval (zie hierboven); 2) schade aan de geluidswal, aan de tussen de woning en de wal bevindende folieën, aan de structuur van de woning(en) en aan het interieur van de woning(en) als gevolg van een (berm)ongevallen en trillingen; 3) voorts vrezen zij dat zij hun woningen niet meer kunnen verkopen indien zij dat wensen of ertoe gedwongen worden, dan is alleen verkoop mogelijk tegen een sterk verlaagde prijs.

Resumerend: betrokken inwoners van Waardenburg denken dat met name de laatste aspecten niet of niet voldoende zijn meegewogen. Zowel de plannen van de Projectgroep c.q. Rijkswaterstaat, als de plannen van de gemeente West Betuwe hebben een dusdanige impact op de bewoners van Veerstraat, Slimweistraat, Achterweg, Weerdenborch en op de leden van de sportverenigingen aan de Noordzijde van de Zandweg, dat gevreesd moet worden, dat zij fysieke, mentale en financiële problemen krijgen. Het gemeentebestuur (College en Raad) hebben zorgplicht voor de burgers in hun gemeente. Zij moet zich sterk maken voor de belangen van haar burgers en dus de kiezers, die de raadsleden hun vertrouwen hebben geschonken. Gemeentebestuur heeft de keuze uit twee mogelijkheden: 1) Voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten (maar uiteindelijk daar de rekening voor gepresenteerd krijgt op welke manier dan ook of 2) met de burgers in gesprek gaan over mogelijkheden, kansen en vooral compensatie voor de fysieke, mentale en financiële aanslag op hun leven.