ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 


 

HET LAATSTE NIEUWS

 

 


Op 24 maart vindt de volgende digitale informatie-avond plaats.

Op 24 maart vindt een online informatieavond plaats over de MIRT-verkenning programma A2 Deil-Vught. Het onderwerp van deze avond is de manier waarop de verbrede A2 ter hoogte van Waardenburg kan worden ingepast. 

De avond is gericht op inwoners en bedrijven in en rond Waardenburg. De online bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Als u wilt deelnemen, stuur dan een e-mail naar: waardenburg@regiorivierenland.nl. Dit kan tot en met 22 maart. U ontvangt vervolgens een uitnodiging met een digitale link voor deelname aan de avond.

Eind vorig jaar (november 2020) hebben het Rijk en de regionale bestuurders afspraken gemaakt over de toekomst van het traject A2 Deil-Vught en een concept voorkeursalternatief afgesproken. In dit concept voorkeursalternatief staat onder andere aangegeven dat de A2 tussen de knooppunten Deil en Empel wordt verbreed naar 2x4 rijstroken en dat de aansluitingWaardenburg niet wordt verplaatst.

Naar aanleiding van deze keuze moest de inpassing van de A2 ter hoogte van Waardenburg in het concept voorkeursalternatief worden aangepast. Dat is in de afgelopen maanden gebeurd. Tijdens de informatieavond op 24 maart presenteren wij, zoals ook eerder toegezegd, de resultaten hiervan.

De informatieavond

Het doel van de online informatieavond is om de deelnemers te informeren over de uitkomsten van de uitwerking die afgelopen maanden plaatsvond en hun vragen hierover te beantwoorden.Tijdens de avond kunnen wij mogelijk niet op alle vragen een antwoord geven. Dit heeft te maken met de fase waarin we ons bevinden: de verkenningsfase. In deze fase wordt het concept voorkeursalternatief nog niet tot op detailniveau uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase: de planuitwerking.

Formele zienswijzen (officiële reacties) kunnen op 24 maart niet worden ingediend. Dit kan op een ander moment: tijdens de zienswijzeprocedure. Op 24 maart zullen wij toelichten hoe deze procedure in zijn werk gaat en wat de voorlopige planning is waarmee rekening gehouden kan worden.

 Het programma A2 Deil Vught

In het Programma A2 Deil-Vught werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over het programma vindt u op de website www.mirta2deilvught.nl. Hier vindt u onder andere achtergrondinformatie over het gekozen concept-Voorkeursalternatief, de actuele planning van de MIRT-verkenning en de mogelijkheden voor inspraak.

Hiernaast staan publicaties van afgelopen dagen in Brabants Dagblad, Dagblad De Gelderlander en het Weekblad West Betuwe.

20210321_BD.pdf (2.05MB)
20210321_BD.pdf (2.05MB)
20210312_BD.pdf (4.82MB)
20210312_BD.pdf (4.82MB)


Graag zouden wij van u willen weten hoe u al dan niet na het lezen van de brochure denkt over het wonen in Waardenburg. Let wel: deze enquête is uitsluitend bedoeld voor inwoners van WaardenburgInterview met Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA

Ik heb gisteravond, dinsdag 2 maart 2021, via de website van het dagblad De Gelderlander gekeken naar een interview met de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, mevrouw Lilianne Ploumen. De redactie van De Gelderlander heeft de lezers van deze krant in de gelegenheid gesteld om aan lijsttrekkers vragen te stellen. Ik stelde mevrouw Ploumen de volgende vraag met intro: “Hallo, mevrouw Ploumen, mijn naam is Gilles Tebrunsvelt en ik woon sinds 1998 in Waardenburg, een klein dorpje met bijna 2800 inwoners in de Betuwe nabij het verkeersplein Deil. Ik ben de initiatiefnemer van het Waardenburgs Platform, omdat wederom is gebleken dat de overheid de menselijke maat uit het oog is verloren. De overheid heeft zich niet bewust gemaakt dat de impact van het reeds genomen besluit voor het Project Hoogfrequent Spoorvervoer en mogelijke besluiten met betrekking tot de MirtA2 Deil-Vught op de mensen uit Waardenburg hebben. Door de toename van geluidshinder, luchtverontreiniging en trillingen, alsmede het toenemen van gevoelens van onveiligheid komt Waardenburg in de klem te zitten.

Wat kan en zal de PvdA voor de Waardenburgers in het algemeen en voor de mensen in de geluidswalwoningen in het bijzonder kunnen betekenen?"

Op maandag 8 maart zal de initiatiefnemer en directeur van het Waardenburgs Platform, Gilles Tebrunsvelt, de brochure 'Waardenburg; gezondheid, veiligheid en woongenot in de klem' overhandigen aan de burgemeester van West Betuwe, de heer S. Stoop en aan wethouder, de heer E. Goossens. In deze brochure gaat Tebrunsvelt in op de geografische positie van Waardenburg en hoe het zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren tussen een spoorlijn en een autosnelweg. Het dorp ligt er tussen geklemd en omdat beide trajecten onderdelen zijn van grootschalige infrastructurele projecten (Project Hoogfrequent Spoorvervoer en MirtA2 Deil-Vught) zal het dorp hieronder meer te lijden hebben, dan in andere regio's van het land.

Op maandag 8 maart kunt u na 21.00 uur de brochure in verkleind pdf-formaat downloaden of via deze website lezen. Als u op de afbeelding van de brochure klikt, komt u op de pagina waar u de brochure kunt bekijken en/of downloaden.


Elf lijsttrekkers van de grootste politieke partijen in Nederland zijn de komende weken op bezoek bij De Gelderlander. Wat wil jij van ze weten? 

Alle gesprekken te zien op deze site

De gesprekken worden allemaal uitgezonden via deze site en zijn ook terug te zien via dg.nl/hetgesprek. Uiteraard is er ook in de papieren krant volop aandacht voor de gesprekken. Tijdens de interviews willen we ook alle ruimte bieden aan vragen van lezers. Wat wil jij weten van de mensen die de komende vier jaar het land willen besturen?

Stel uw vraag in een videoboodschap

Door middel van een videoboodschap kun je een vraag stellen aan de lijsttrekkers. Laat dit per mail weten aan verslaggever Albert Heller van De Gelderlander: a.heller@gelderlander.nl.  Vermeld naam, het onderwerp van de vraag en de politicus voor wie de vraag bestemd is. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

2 maart 2021


Twee dagen voor de Kerst 2020 verscheen in het dagblad 'De Gelderlander' het artikel 'Vrees in Waardenburg: sloop of onverkoopbare huizen langs de A2'.

Het Waardenburgs Platform heeft hier niets aan toe te voegen, behalve dat het de taak en de plicht is van de lokale overheid om te waken over het welzijn van de mensen en voor hun rechten voor een gezond en menswaardig bestaan op dient te komen. Wethouder Goossens mag het idee zijn toegedaan, dat zijn taak en bemoeienis inzake het medebepalen van de voorkeursvariant en het in gang brengen van een opzet voor een gebiedsvisie voor Waardenburg er op zit, maar wat het Waardenburgs Platform betreft, begint zijn werk nu pas. 

De leefbaarheid en het woongenot in een groot deel van Waardenburg komt onder een enorme druk te staan door de verbreding van de Rijksweg A2/E25 en het Project Hoogfrequent Spoorvervoer. En dat geldt dan met name voor de bewoners van de woningen IN de geluidswal. Hij dient er voor te zorgen bij de provinciale en landelijke overheid, dat zij niet alleen zich bewust zijn van deze 'beklemmende' situatie, maar zich ook sterk maken, dat er maatregelen worden genomen die het leefklimaat, de gezondheid en het woongenot verbeteren of op zijn minst gelijk blijven aan de situatie, zoals die in 2010 was. 

Tot slot wil ik de fracties van de VVD, de PvdA en de LLB hartelijk bedanken, dat zij oog hebben voor onze problemen. Ook wil ik deze partijen bedanken, omdat zij zich op locatie de situatie in ogenschouw hebben genomen. Daar kunnen de andere partijen, zoals de SGP en Dorpsbelangen een voorbeeld aan nemen.


Wij wensen alle inwoners van West Betuwe hele fijne en hopelijk gezonde feestdagen, een gezellig en intieme jaarwisseling en een perspectiefvol 2021

Regulier overleg met gemeente West Betuwe

Op donderdag 10 december 2020 was er een online-overleg tussen de vertegenwoordigers van diverse groepen inwoners uit Waardenburg met de gemeente West Betuwe, vertegenwoordigd door wethouder Ed Goossens en Adviseur verkeer en vervoer, Susan Timmermans.

Omdat het vanwege technische oorzaken niet mogelijk was om met Microsoft Teams het overleg te voeren, was het overleg daarom via Zoom. Helaas heeft dat systeem een grote nadeel: je kunt niet langer met elkaar verbonden zijn dan maximaal 40 minuten en dan moet je opnieuw inloggen.

Dat betekent dat je je moet beperken tot het uitwisselen van de meest relevante en meest opportune feiten. En dan is het belangrijk dat je:

a) goed kunt luisteren en de verstrekte informatie zo goed mogelijk in je opneemt en dat je niet alleen maar wilt horen wat je alleen maar wil horen en

b) dat je de ter beschikking gestelde schriftelijke informatie goed leest.


Wethouder Ed Goossens, gemeente West Betuwe

Wethouder Goossens begon zijn betoog met een stukje geschiedenis over de totstandkoming van het nu voorliggende onderhandelingsresultaat van de BO MirtA2 Deil-Vught. Nog voor wethouder Goossens zijn betoog kon afsluiten met de inhoud van de overeenstemming over een concept voorkeursbeslissing en voorkeursalternatief startte een discussie tussen de 'vertegenwoordiger' van de bewonersgroep aan de Zandweg, Lage Paarden en Heideweg met wethouder Goossens en Susan Timmermans over de inhoud van de informatienota aan de gemeenteraad. Geschilpunt in deze was de term ' optimalisatie van de aansluiting(en) van het onderliggend wegennet op de Rijksweg A2/E25.

Deze 'discussie' nam ongeveer 75% van de tijd in van het totale overleg in beslag, waardoor zaken die in deze fase belangrijker zijn en meer opportuun niet aan bod kwamen en waardoor de andere vertegenwoordigers niet of nauwelijks voor hun zaak op konden komen.


Susan Timmermans, adviseur verkeer en vervoer, gemeente West Betuwe

Naar de optimalisatie van de huidige aansluitpunten, zeg maar de op- en afritten, vindt momenteel nog een onderzoek plaats. Bovendien is het een concept voorkeursbeslissing en voorkeursalternatief en kan het nog maanden duren alvorens de minister deze fase met een besluit afrondt. En dan begint pas de uitwerkingsfase. En ofschoon deze fase pas begint nadat de minister van infrastructuur en waterstaat een voor beroep vatbare beslissing heeft genomen en alle bezwaren door rechtsinstanties beoordeeld moeten zijn, zou het mij niet verbazen als Rijkswaterstaat al druk bezig is met de uitwerking van de plannen. In die fase worden de details en de daarbij horende consequenties uitgewerkt, waaronder de aansluitingen bij Waardenburg.

Het is natuurlijk geheel legaal en zeer te prijzen dat iedere vertegenwoordiger voor de belangen opkomt van zijn of haar achterban, maar om je nu al druk te maken over een paar tuintjes, landerijen en een paar woninkjes terwijl geheel Waardenburg te lijden heeft van de luchtverontreiniging (CO2, Stikstof, Fijnstof en Geur), geluidhinder en trillingen is duidelijk misplaatst.

Het grootste deel van het bewoonde gebied van Waardenburg ligt ten Westen van de Rijksweg A2/E25, waardoor bij de meest voorkomende windrichting (Noordwestelijk, Westelijk en Zuidwestelijk) al die stoffen op de meeste inwoners van Waardenburg terechtkomen. Als voorzitter van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh sta ik uiteraard voor de belangen van de mensen die in de geluidswal wonen, immers de geluidswal is de achtermuur van hun woning. Ik sta echter als directeur van het Waardenburgs Platform voor de leefbaarheid, de gezondheid en het woongenot van ALLE Waardenburgers, de deelnemers van het Waardenburgs Platform en de bijna 90 leden op Facebook. 

Natuurlijk heeft de verbreding van de Rijksweg A2/E25 ook voor Waardenburgers voordelen, zoals het (mogelijk) wegvallen van het sluipverkeer door de kern van Waardenburg en de betere bereikbaarheid nationaal en internationaal van het bedrijventerrein waar vele Waardenburgers werkzaam zijn, De balans slaat nu echter volledig uit naar de nadelen die de verbreding heeft op het welzijn van de Waardenburgse bevolking en dan in het bijzonder voor de bewoners van de geluidswalwoningen. Zij krijgen, zoals het er nu naar uitziet, nog meer te maken met geluidhinder en vooral trillingen van het zware verkeer dat dichter langs hun woningen voorbij gaat denderen. 

En juist die aspecten zouden in deze fase veel meer geadresseerd moeten worden. In vergelijking met de consequenties voor een paar tuintjes en landerijen en misschien een paar woningen wegen deze aspecten zwaarder en daar zal eerst over gepraat moeten worden en naar een oplossing voor moeten worden gezocht. Ja, er komt een 'Gebiedsvisie' en dat wordt het voornaamste gremium om alle belangen voor alle Waardenburgers goed over het voetlicht te krijgen. 

Wat mij betreft, heeft dit reguliere overleg met de gemeente West Betuwe weinig nieuws of schokkende zaken naar voren gebracht. En ofschoon ik het de wethouder erg graag gegund had, dat hij als waarnemend voorzitter van de Stuurgroep MirtA2 Deil-Vught zijn taak kon blijven uitvoeren, ben ik erg blij dat hij daarmee stopt begin januari van het nieuwe jaar. Dit was voor mij het belangrijkste en mooiste nieuws. Hij kan zich nu geheel wijden aan datgene waar hij voor zou moeten staan: de belangen van de inwoners van West Betuwe in het algemeen en die van Waardenburg in het bijzonder. 

Ik wens u allen hele fijne gezellige kerstdagen, blijf gezond en houdt afstand! Tot volgend jaar.


1 december 2020

1 december 2020

1 december 2020

Beste vertegenwoordigers van Waardenburg,

Op 25 en 26 november waren de BO MIRT overleggen tussen de minister van infrastructuur en waterstaat en de landsdelen. Zoals jullie weten was het onzeker of er een akkoord bereikt kon worden over de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Dat is op het laatste moment toch nog gebeurd. Mede namens wethouder Ed Goossens wil ik jullie graag informeren over de gemaakte afspraken tussen het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant.

Akkoord MIRT A2 Deil – Vught

Kort samengevat is het volgende akkoord bereikt: 

 Het rijk trekt 830 miljoen euro uit voor:

  • Verbreding van de A2 naar 2x4 rijstroken 
  • Nieuwe bruggen over Waal en Maas geschikt voor 2x4 
  • Optimalisatie huidige aansluiting Waardenburg (dus geen volledige verplaatsing naar het noorden) 
  • aanpak knooppunt Deil zonder fly-overs 

 De regionale partners (provincies, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland) zetten zich in voor een breed mobiliteitspakket van 45 miljoen euro en gebiedsgerichte aanpakken voor Waardenburg, Maasdriel, Empel en Rosmalen. Op basis van de uitkomst van de NMCA van 2021 worden gesprekken opgestart over de A15.

Communicatie

Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de BO MIRT overleggen van 25 en 26 november. Daar zijn tussen de minister en de landdelen nog veel meer afspraken gemaakt. Dit wordt per landsdeel in een persbericht naar buiten gebracht. Omroep Brabant heeft al een artikel gepubliceerd over de BO MIRT afspraken met landsdeel zuid (waar Noord – Brabant onder valt):

https://www.omroepbrabant.nl/ nieuws/3298206/ruim-1-miljard- voor-verkeersplannen-onder- meer-a2-tussen-den-bosch-en- deil-aangepakt Ik verwacht vandaag of morgen een artikel van de Gelderlander over de BO MIRT afspraken met landsdeel oost (waar Gelderland onder valt)

Vanuit het project MIRT A2 Deil-Vught verwacht ik begin volgende week een bericht op de website over het akkoord. Ik ga er vanuit dat dit bericht ook meer informatie bevat over inhoud, tijdsplanning en proces. https://www.mirta2deilvught.nl

27 november 2020

27 november 2020

30 november 2020

30 november 2020

 Omdat wij de afgelopen periode sinds de laatste update van deze webpagina op 31 oktober jl. geen informatie hadden verwacht, hebben wij verzuimd om de website van de projectgroep MirtA2 Deil-Vught in de gaten te houden. Wij bieden hiervoor onze excuses aan, maar voegen er wel aan toe, dat het ook voor u belangrijk kan zijn om die website (https://mirta2deilvught.nl) in de gaten te houden.

Eind oktober plaatste de Projectgroep het bericht dat er dit jaar geen besluit meer wordt genomen over een voorkeursbeslissing (zie hieronder). Combineren we die informatie met informatie uit het Dagblad De Gelderlander (ook hieronder) en met datgene wat we in Rosmalen en in Vught van diverse bronnen hebben vernomen, dan ontstaat er een totaal ander beeld over de situatie.

VOORLOPIG GEEN ZIENSWIJZEPROCEDURE !?!?!?
Zonder de hele tekst over de informatie van de Projectgroep te willen herhalen, weten we:

  • De Stuurgroep (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincies Brabant en Gelderland, de gemeente 's-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland) heeft extra bestuurlijk overleg nodig om te komen tot een voorstel aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
  •  hierdoor loopt het proces vertraging op waardoor er dit jaar niet meer gestart kan worden met de zienswijzeprocedure;
  • en dat er dit jaar geen besluit meer wordt genomen over de definitieve Voorkeursbeslissing voor de A2/E25.

Kijken we naar het artikel "Coalitie West-Betuwe wil minder wethouders, maar nu nog even niet" dan lezen we dat de Coalitie (Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdAzeer te spreken is over de nieuwe begroting, omdat investeringen zoals de rondweg Waardenburg (ja, ja, het paradepaardje is weer van stal gehaald) en andere zaken ongemoeid zijn gelaten.

Omdat ik regelmatig werk in Vught, Rosmalen en 's-Hertogenbosch ontstaan er vrij veel contacten met andere bewonersgroepen, milieuorganisaties en politieke partijen en binnen die netwerken hoor je van de een dit en van de ander iets meer. Helaas laten de deelnemers aan de Stuurgroep officieel nog niets los en zijn ook nog niet met een standpunt naar voren gekomen. 

Volgens verschillende bronnen uit mijn netwerk zou de Stuurgroep al wel tot overeenstemming zijn gekomen over het aantal rijstroken voor de verbreding van de A2/E25: 2 x 4 rijstroken. Hoe en waar die rijstroken komen te liggen, wordt bepaald in de uitwerkingsfase. Kijken we naar de informatienota van de destijds betrokken wethouder Ton van Maanen van 26 mei 2020, inzake een beoordeling kansrijke alternatieven, waarin het College een denkrichting aangeeft voor een voorkeursalternatief, dan zien we in het voorstel van de Stuurgroep deze denkrichting één op één terug: 2 x 4 rijstroken én een rondweg. 

Dit is zeer slecht nieuws voor de inwoners van Waardenburg. Vooral de aanleg van een rondweg zal menigeen verontrusten en dan met name de Waardenburgers in de omgeving van de Veerstraat en van de Zandweg. De rondweg zal voor velen een inbreuk zijn op hun rust en op een vrij uitzicht op het veld en voor sommigen betekent het dat zij hun woning en/of (delen) van hun bouwland kwijtraken. De mensen die (delen  van ) hun  bouwland, dat zij momenteel in bezit hebben of onlangs hebben aangeschaft, zullen veelal met een hoger bedrag gecompenseerd worden dan de grond nu waard is. Serieuzer is het voor de Waardenburgers, die in de 'Driehoek van Waardenburg' wonen en dan met name de mensen die nabij de A2/E25 wonen en in het bijzonder de mensen in de geluidswalwoningen. Zoals het er nu naar uitziet, blijven de geluidswalwoningen bij een variant met 2x4 rijstroken ongemoeid, maar... slaak nog géén zucht van verlichting. 

Een van de personen van Rijkswaterstaat heeft tijdens een van de digitale informatiebijeenkomsten geopperd om de huidige uit- en invoegstrook om te bouwen en te bestemmen als 4e rijstrook. Volgens een ander 'licht' bij Rijkswaterstaat c.q. de Projectgroep zou dat hooguit een paar meter van onze achtertuin kosten?!?!?!). Als de in- en uitvoegstroken aan de Waardenburgse kant van de A2/E25 omgebouwd gaan worden tot 4e rijstrook, komt al het zware vrachtverkeer met mogelijk ook gevaarlijke stoffen dichter langs de geluidswalwoningen te rijden. Volgens de SWOV en Crowe is dit niet toegestaan. Daarnaast zullen de Waardenburgers in de driehoek nog meer geluidhinder, trillingen en luchtverontreiniging met Koolstofdioxide, Stikstofdioxide, Fijnstof en Roet te verwerken krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat dat tot een hoger sterftegetal zal leiden en in ieder geval tot meer hartinfarcten, beroerten, longemfyseem en andere longaandoeningen (COPD), stress, gebrek aan nachtrust enzovoort. 

Maar zover is het gelukkig nog niet! Zoals gezegd; er zal dit jaar geen besluit meer worden genomen over de definitieve Voorkeursbeslissing voor de A2. En zoals iedereen weet, hebben we begin volgend jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer en dat kan opnieuw tot vertraging leiden. Belangrijker echter is, dat het budget dat de Minister heeft om de problemen op de A2/E25 op te lossen al ruimschoots voor wat betreft de begroting is overschreden. 

Vanuit eerder genoemde bronnen heb ik vernomen, dat men binnen de Stuurgroep nog geen overeenstemming heeft bereikt over de financiering van het project. Zo zou de gedelegeerde van het Rijk binnen de Stuurgroep hebben aangegeven, dat de provincies en de gemeenten een substantiële bijdrage moeten leveren voor de financiering van het project en wel in de orde van grootte van ruim 300 miljoen Euro. 

Provincies en gemeenten, die momenteel toch al niet te best bij kas zitten, stellen zich terecht terughoudend op. En dat verklaart gelijk waarom een bredere autosnelweg dan 2 x 4 rijstroken om financiële redenen geen support kan krijgen. Men hoeft dan minder grond bij te kopen, minder woningen te slopen en de bouw is, zo lijkt het althans voor de korte termijn, een stuk goedkoper. Maar goedkoop zal in de toekomst duurkoop blijken te zijn, want men zal hoe dan ook een brug tussen de spoorbrug en de Martinus Nijhoffbrug moeten aanleggen en voor de efficiëntie is men er nu meer bij gebaat om de weg te verbreden naar 2 x 5 rijstroken, want als men die keuze in de toekomst moet maken, is men veel duurder uit. 

Daarnaast is het slechts gissen wat de kosten zullen zijn tengevolge van de overlast door geluid, trillingen en luchtverontreiniging en met name de ziekte- en verzuimkosten. Het leefklimaat, de gezondheid en het woongenot om nog maar te zwijgen over de waardevermindering van de woningen, worden ernstig aangetast door de economische belangen van een goede doorstroom op de autosnelweg A2/E25. Net als de Limburgers met de steenkoolmijnen en de Groningers met de gaswinning valt nu Waardenburg ten offer aan het grote geld. De mensen die wij een stem hebben gegeven, zodat zij zouden opkomen voor ons welzijn laten ons zowel lokaal, als provinciaal en als Rijk totaal in de steek en we kunnen getuigen hoe men zich in allerlei bochten draait als het gaat om schadeloosstelling. Vele Limburgers en Groningers, maar ook de mensen in de omgeving van onze nationale luchthaven gaan er nu nog dagelijks aan onderdoor. Zij lijden aan stress, slapeloosheid, angsten en hebben financiële problemen en hun woningen zijn nauwelijks verkoopbaar. 

Wij zijn gewaarschuwd!