HET WAARDENBURGS PLATFORM
het platform om samen vooruit te komen 

HET LAATSTE NIEUWS

 


De 'Klankbordgroep Gebiedsvisie Waardenburg'

Graag wil ik vragen of u of iemand uit uw omgeving interesse heeft om mee te denken over de toekomst van Waardenburg. Het ligt in de bedoeling, dat er eind dit jaar een concept-gebiedsvisie over het Waardenburgse gebied op tafel komt. Gedacht wordt aan een soort 'Klankbordgroep Gebiedsvisie Waardenburg' waar we met elkaar in overleg gaan om tot uitgangspunten te komen. U kunt zich bij mij aanmelden. Ik nodig vooral ook Waardenburgse ondernemers uit. U kunt reageren via dit e-mailadres mail@waardenburgs-platform.info of via de tab 'Contact' op deze website. Alvast hartelijk bedankt

Voor meer informatie kunt u terecht bij Henny van Os, gemeente West Betuwe

Beste Waardenburgers (en andere belangstellenden),

Het voelt altijd goed als je achteraf gelijk blijkt te hebben en dit ook te krijgen. Met dat gevoel, maar ook een gevoel van verwondering, zeg maar rustig verbijstering, kreeg ik afgelope n weekend een artikel van Gertjan Kers in het Brabants Dagblad en in de Gelderlander onder ogen: Gemeenten Rivierenland maken zich grote zorgen: ‘Verbreden A2 niet genoeg om files op te lossen’. Ja, dat was even schrikken!

Verliep het hele proces van het moment vanaf de startbeslissing in juni 2018 tot nu toe aan het eind van de MIRT-verkenning redelijk gemoedelijk, zijn de gemeentebesturen in de regio ineens wakker geschud. En dat is jammer, want als zij bij de les waren gebleven, hadden zij bij het opstellen van de concept-voorkeursbeslissing al hun bezwaren op tafel kunnen leggen. In de Stuurgroep van het Programma MirtA2 Deil-Vught zit Jan-Hein de Vreede, wethouder in Maasdriel, die de Regio Rivierenland vertegenwoordigt. Hij is de voorzitter van het overleg van portefeuillehouders op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. De wethouders van de 8 aangesloten gemeenten kunnen via hem hun visie weergeven. Dus ófwel de heer de Vreede blijkt niet sterk genoeg om de belangen van de Regio op dat gebied te behartigen, ofwel de boodschap van de verantwoordelijke wethouders was niet helder genoeg.

Nou ja, men heeft het toch door dat een verbreding van de Rijksweg A2/E25 met in elke richting één extra rijstrook onvoldoende zal zijn om de filedruk in onze regio weg te nemen. Maar dat had ik vorig jaar al aangetoond in mijn dvd-documentaire 'De Waardenburgse Driehoek'. Maar staart men zich nu niet teveel blind op het reduceren van de file-druk om voor een veel omvangrijker probleem weg te kunnen kijken?

Zoals ik in mijn brochure 'Waardenburg; gezondheid, veiligheid en woongenot in de klem' heb aangegeven, is het vooral de ligging van het dorp Waardenburg ten opzichte van het spoor- en wegverkeer dat het grootste probleem vormt. Ook dan speelt de filedruk op de verkeersaders en op het onderliggend wegennet een significante rol. Weer zijn het de inwoners van Waardenburg en elders in de regio die op het gebied van gezondheid, veiligheid en woongenot moeten inleveren. Eigenlijk moet je vaststellen dat het dorp als het ware in een 'stuitligging' ligt tussen de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch en de Rijkswegen A2 en A15 en alleen een keizersnede kan het dorp Waardenburg nog redden. Maar dat gaat aanmerkelijk meer kosten dan de € 835 miljoen die asfalt-Cora ter beschikking wil stellen voor het MirtA2-project.

Daar moet meer bij, zo is ook de gedachte van onze lokale bestuurders en gelijk hebben ze, want een keizersnede zoals noodzakelijk geacht, kan ook nog wel eens in de papieren gaan lopen. Hoe dan ook; er moet meer asfalt bij (2 x 5 rijstroken??) en betere ontsluitingen en rondwegen, zodat de kernen ontzien worden. Het gefröbel met asymmetrische weggedeelten, rotonden en de kan-wel-kan-net-niet-op-en afritten volstaat niet meer. Er moet degelijk doorgepakt worden, maar dan moet er ook in voldoende mate geïnvesteerd worden in gezondheid, veiligheid en woongenot. Als men daar onvoldoende aandacht aan schenkt, lijken de gepresenteerde plannen eerder op een poging tot genocide op de eigen bevolkingsgroep, dan op weldoordachte infrastructurele aanpassingen.

Hoe ver kan Hare Excellentie Minister Cora van Nieuwenhuizen haar knip nog openen? Dat is de vraag die de 8 regiogemeenten Rivierenland haar hadden willen stellen. Maar helaas, Cora heeft voor een beter betaalde baan gekozen en is van het toneel af. En zo blijkt dat niet alleen aan de A2 gefröbeld wordt, maar ook aan een solide kabinet en dat gaat ook nog wel even duren. En zo heeft iedereen zijn hobby en wij kunnen genieten van de poppenkast.

Aanstaande dinsdagavond kunnen de Waardenburgers (en andere West Betuwnaren) in dorpshuis 'De Koeldert' in overleg met de gemeenteraad over de  plannen om de A2/E25 te verbreden en over de brief die de Regio Rivierenland aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd heeft. Ik kan er zelf helaas niet bij zijn, maar hoop dat er voldoende animo is om de gemeenteraad te laten weten hoe hij of zij over de plannen denkt. Houd er wel rekening mee, dat er maximaal 50 personen worden toegelaten en u dient zich voor maandag 6 september bij de griffie van de gemeente aan te melden. LAAT U HOREN! 

In het dagblad De Gelderlander verscheen het bericht op maandag 16 augustus 2021 over de ingediende 251 zienswijzen. Het gehele artikel is te lezen en te downloaden.

Voorkeursbeslissing voor de A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught levert 251 zienswijzen op.

De directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft via hun website (www.platformparticipatie.nl/a2deilvught) bekend gemaakt, dat men in totaal 251 zienswijzen heeft ontvangen ten aanzien van de ontwerpstructuurvisie MirtA2 Deil-Vught. Het is geenszins verbazend, dat de meeste zienswijzen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch afkomstig zijn (207) op geruime afstand gevolgd door West Betuwe (22). De gemeenten Maasdriel (9 zienswijzen) en Zaltbommel (5 zienswijzen) sluiten de rijen.

Toch laat het relatief hoge aantal zienswijzen vanuit West Betuwe zien, dat de inwoners van deze gemeente in het algemeen en die van Waardenburg in het bijzonder zich niet uit het veld laten slaan en zich zonder slag of stoot aan de grillen van de overheid toe wil geven. Zoals eerder aangegeven staan gezondheid, veiligheid en woongenot op het spel en aan de hand van de zienswijzen kan men afleiden dat menige Waardenburger desnoods de plannen aangepast wil zien door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.


Niet geheel onverwacht, maar zeer verwelkomd, is de zienswijze van de Stichting Natuure en Milieu Gelderland, mede namens de Stichting Het Geldersch Landschap. Deze stichtingen hebben onder andere aangekaart dat de leefomgevingskwaliteit in Waardenburg ook zonder de voorgenomen verbreding van de Rijksweg A2/E25 al onder grote druk staat. Natuur en Milieu en Geldersch Landschap zijn van mening dat het Rijk verantwoording moet nemen om deze te verbeteren.

Ook het Waardenburgs Platform heeft mede namens de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh een zienswijze ingediend, waarin wordt geconcludeerd: “Uit deze resultaten blijkt dat Waardenburg met het gekozen voorkeursalternatief bijna elke keer aan het kortste eind trekt ten aanzien van geluid, luchtkwaliteit en gezondheid. Als er naar de totale gevolgen van het plan wordt gekeken zijn de gevolgen voor het voorkeursalternatief niet groot, maar de gevolgen voor Waardenburg zijn dat wel degelijk.  Dat terwijl niet alles is onderzocht en er onvoldoende aandacht is besteed aan de bijzondere omstandigheden van Waardenburg, maar daarin de Bungawall-woningen in het bijzonder. 

Het voorkeursalternatief is te vroeg vastgesteld en gekozen variant benadeeld Waardenburg buitenproportioneel.”


Sinds 29 maart zijn er behoudens de antwoorden (Antwoorden op vragen bijeenkomst Waardenburg 24-03-2021) op de chat-vragen van de digitale bijeenkomst op 24 maart geen nieuwswaardige feiten naar voren gekomen. Dit betekent echter geenszins dat het Waardenburgs Platform 'plat gelegen' heeft. Afgezien van de vele reacties op krantenartikelen en de tv-uitzending van Omroep Gelderland (zie hieronder), heeft het Waardenburgs Platform nieuwe initiatieven genomen om onze standpunten breder en duidelijker over het voetlicht te krijgen. Na de overhandiging van de brochure 'Waardenburg; gezondheid, veiligheid en woongenot in de klem' aan burgemeester Servaas Stoop en wethouder Ed Goossens is de brochure ondermeer gezonden naar de (nieuwe) fractievoorzitter van D66, Sigrid Kaag, niet alleen vanwege de groei van die partij, maar vooral vanwege de standpunten ten aanzien van verkeer en milieu. 

Om tijd, energie en geld te besparen heb ik de brochure met begeleidende brief digitaal verstuurd naar ondermeer: de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zowel in oude bezetting, als de nieuwe), de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat der Tweede Kamer, de Commissarissen der Koning van de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de gedeputeerden met verkeer in portefeuille van die provincies, alle leden van de Provinciale Staten van die provincies, de colleges van burgemeester en wethouders van 's-Hertogen-bosch, Maasdriel, Zaltbommel en West-Betuwe en de raadsleden van deze gemeenten.

De (reacties) varieerden van een standaard-ontvangstmelding tot waardering, complimenten en vrijwel overal ook het bericht dat de ingekomen stukken behandeld zullen worden. 

Ook realiseerde ik mij, dat wij als Waardenburg niet alleen met de expansiedrift van onze overheid te maken hebben. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor andere groepen die soortgelijke problemen als de onze hebben. Ik denk dan daarbij aan de actiegroepen, die al decennia lang weerstand bieden tegen de verlenging van de A15 naar de A12 bij Ressen en Angeren. Maar ook aan de actiegroepen rond Utrecht, die te maken hebben met de plannen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

Ik heb daarom contact gezocht met de groep 'Strijdbaar Angeren' en de 'Vereniging Dorpsbelangen Ressen' en ik zond hen digitaal de brochure met begeleidende brief. Ook is er al contact met de 'Kring Utrecht' en de 'Vrienden van Amelisweerd' en hierover later meer.

Om nog meer ondersteuning en advies te krijgen en zodoende samen met hen sterker te staan, heb ik een gedrukt exemplaar van de brochure met begeleidende brief gezonden aan: Stichting Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Natuur en Milieu Nederland, Natuur en Milieu Gelderland en Stichting Aarde.

Dus zoals u ziet, verloopt de opbouw van het front gestaag en zal ik u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Mijn boodschap blijft: "Het gebied dat begrensd wordt door de rivier de Waal, de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Utrect en de Rijkswegen A2 en A15 wordt bedekt door een deken van geluidhinder, luchtverontreiniging, onveiligheid en trillingen. Intensiever gebruik van de Waal, de spoorlijn en de Rijkswegen leiden tot grote gezondheidsschade en aantasting van woon- en leefklimaat". Zonder hiermee rekening te houden en hiervoor passende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de A2 tussen Zaltbommel en verkeersplein Deil te verlagen naar 50 km/u) kan het niet zo zijn, dat er een verbreding plaatsvindt!


Als u hiernaast op de afbeelding klikt, kunt u het gehele rapport van professor Brunekreef lezen en downloaden.

Beste Waardenburgers en andere belangstellenden,

Vorige week woensdag 24 maart, hebben ongeveer 100 mensen, waaronder veel gemeenteraadsleden van West Betuwe, getuige kunnen zijn hoe het Consortium en de Projectgroep met de gevoelens van de inwoners van Waardenburg omgaan. Het was een beschamende a-sociale vertoning van macht, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan de 'menselijke maat'. Aan de hand van het chat-verkeer tijdens de bijeenkomst, alsmede de reacties die ik ontvangen heb na de bijeenkomst, heeft menige Waardenburger er een kater aan overgehouden: er was weer geen echt nieuws te melden! God zij dank heeft men de presentatie zodanig ingekort, dat we niet opnieuw naar hetzelfde riedeltje over de stappen binnen het programma hoefden te luisteren en dat de Projectgroep inmiddels aan het einde is gekomen van de verkenningsfase is ons ook al geruime tijd bekend, evenals de verbreding tot 2 rijbanen met vier rijstroken en dat de aansluitingen op dezelfde plaats zouden blijven. Als je het al als nieuws kunt beschouwen, zou je kunnen zeggen, dat de 3,5 meter verbreding aan beide zijden van de weg en de rotonde, die bij de Westelijke aansluiting komt, nieuw is. Maar ook dat konden de inwoners van Waardenburg op hun klompen aanvoelen.Ja, de inwoners van Waardenburg luisterden wel. 

De vraag is alleen of het Consortium en de Projectgroep wel luistert naar de inwoners van Waardenburg!?! Daar is in ieder geval ook weer tijdens deze online-bijeenkomst niets van gebleken. Ondanks bijna een jaar website Waardenburgs Platform, vele vragen en opmerkingen van inwoners van Waardenburg, waaronder schriftelijke vragen van Marleen van den Ham en Johan Blom namens de Waardenburgers die aan de Veerstraat e.o. en de Zandweg e.o. wonen, de door mij uitgebrachte documentaire op DVD, de berichten in de media en de onlangs uitgebrachte brochure en enquête is het Consortium en de Projectgroep nog steeds niet bij zinnen gekomen. Als een doldriest paard denderen zij over de gevoelens van de Waardenburgers richting hun einddoel: de A2 moet verbreed, want er zijn te veel files.

Zelfs een zinnige vraag van een inwoner van Waardenburg waarom er gekozen is voor verkeerslichten in plaats van een rotonde bij de Oostelijke aansluiting op de A2 werd gerepliceerd met een nors, bijna dictatoriaal antwoord: "Dat hebben we zo besloten!" Onze overheid, waar dit Consortium en de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught' een verlengstuk van zijn, solt met de belangen en de gevoelens van de Nederlanders. Dat zien we bij de aardbevingenproblematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning, dat zien we bij de toeslagenaffaire waarbij vele burgers nodeloos de put in geholpen zijn en we hebben het gezien bij de verzakkingen in Limburg als gevolg van de steenkoolwinning. Inderdaad, de economie moet draaien en dat wordt eens te meer duidelijk tijdens deze Covid-19-crisis. Piepend en krakend houdt men de economie op peil en stopt men vele miljarden in het bedrijfsleven. Overigens heel begrijpelijk en ook heel terecht, maar de enigen die er beter van worden, zijn sowieso al niet armlastig.

Ook de Rijksweg A2 moet vanwege economische belangen op peil blijven, dat begrijpt iedereen. En dat een vlot doorstromende A2 ook in het belang is van de Waardenburgers valt ook nog wel te verdedigen. Maar zijn er geen andere oplossingen? Lijdt de Projectgroep niet aan tunnelvisie? Of is, zoals sommige Waardenburgers beweren, eigenlijk al lang alles in kannen en kruiken en liggen de plannen inderdaad in een kast of kluis in Eindhoven? 

Ik weet het niet. Ik weet alleen, dat geluidhinder, luchtverontreiniging en roetdepositie normoverschrijdend zijn en dat de gevoelens van onveiligheid alsmaar toenemen, aangezien er op korte afstand van de woningen transporten plaatsvinden over de nabij gelegen rivier de Waal, de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch en de Rijksweg A2. Veel van die transporten bestaan uit het vervoer van (brand-)gevaarlijke, soms explosieve en soms radio-actieve stoffen. Uit rapporten blijkt dat er op het wegtraject verkeersplein Deil - Martinus Nijhoffbrug veel verkeersincidenten plaatsvinden. Op een nieuwe (vuurwerk-)ramp als in Enschede zitten we niet te wachten, wanneer deze transporten met gevaarlijke stoffen zo dicht langs de geluidswalwoningen voorbij denderen. Juist deze gevoelens met betrekking tot (on)veiligheid, woongenot, gezondheid en leefklimaat zijn niet te meten en zeker niet in modellen uit te drukken. En juist die gevoelens worden nu met voeten getreden.

Artikel in Reformatorisch Dagblad van 24 maart 2021

Artikel in het Brabants Dagblad en in het dagblad De Gelderlander van 25 maart 2021

Artikel van de website van Omroep Gelderland van 25 maart 2021

Het chat-verkeer tijdens de online-bijeenkomst op 24 maart 2021

Op 24 maart vindt de volgende digitale informatie-avond plaats.

Op 24 maart vindt een online informatieavond plaats over de MIRT-verkenning programma A2 Deil-Vught. Het onderwerp van deze avond is de manier waarop de verbrede A2 ter hoogte van Waardenburg kan worden ingepast. 

De avond is gericht op inwoners en bedrijven in en rond Waardenburg. De online bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Als u wilt deelnemen, stuur dan een e-mail naar: waardenburg@regiorivierenland.nl. Dit kan tot en met 22 maart. U ontvangt vervolgens een uitnodiging met een digitale link voor deelname aan de avond.

Eind vorig jaar (november 2020) hebben het Rijk en de regionale bestuurders afspraken gemaakt over de toekomst van het traject A2 Deil-Vught en een concept voorkeursalternatief afgesproken. In dit concept voorkeursalternatief staat onder andere aangegeven dat de A2 tussen de knooppunten Deil en Empel wordt verbreed naar 2x4 rijstroken en dat de aansluitingWaardenburg niet wordt verplaatst.

Naar aanleiding van deze keuze moest de inpassing van de A2 ter hoogte van Waardenburg in het concept voorkeursalternatief worden aangepast. Dat is in de afgelopen maanden gebeurd. Tijdens de informatieavond op 24 maart presenteren wij, zoals ook eerder toegezegd, de resultaten hiervan.

De informatieavond

Het doel van de online informatieavond is om de deelnemers te informeren over de uitkomsten van de uitwerking die afgelopen maanden plaatsvond en hun vragen hierover te beantwoorden.Tijdens de avond kunnen wij mogelijk niet op alle vragen een antwoord geven. Dit heeft te maken met de fase waarin we ons bevinden: de verkenningsfase. In deze fase wordt het concept voorkeursalternatief nog niet tot op detailniveau uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase: de planuitwerking.

Formele zienswijzen (officiële reacties) kunnen op 24 maart niet worden ingediend. Dit kan op een ander moment: tijdens de zienswijzeprocedure. Op 24 maart zullen wij toelichten hoe deze procedure in zijn werk gaat en wat de voorlopige planning is waarmee rekening gehouden kan worden.

 Het programma A2 Deil Vught

In het Programma A2 Deil-Vught werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over het programma vindt u op de website www.mirta2deilvught.nl. Hier vindt u onder andere achtergrondinformatie over het gekozen concept-Voorkeursalternatief, de actuele planning van de MIRT-verkenning en de mogelijkheden voor inspraak.

Elf lijsttrekkers van de grootste politieke partijen in Nederland zijn de komende weken op bezoek bij De Gelderlander. Wat wil jij van ze weten? 


Interview met Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA

Ik heb gisteravond, dinsdag 2 maart 2021, via de website van het dagblad De Gelderlander gekeken naar een interview met de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, mevrouw Lilianne Ploumen. De redactie van De Gelderlander heeft de lezers van deze krant in de gelegenheid gesteld om aan lijsttrekkers vragen te stellen. Ik stelde mevrouw Ploumen de volgende vraag met intro: “Hallo, mevrouw Ploumen, mijn naam is Gilles Tebrunsvelt en ik woon sinds 1998 in Waardenburg, een klein dorpje met bijna 2800 inwoners in de Betuwe nabij het verkeersplein Deil. Ik ben de initiatiefnemer van het Waardenburgs Platform, omdat wederom is gebleken dat de overheid de menselijke maat uit het oog is verloren. De overheid heeft zich niet bewust gemaakt dat de impact van het reeds genomen besluit voor het Project Hoogfrequent Spoorvervoer en mogelijke besluiten met betrekking tot de MirtA2 Deil-Vught op de mensen uit Waardenburg hebben. Door de toename van geluidshinder, luchtverontreiniging en trillingen, alsmede het toenemen van gevoelens van onveiligheid komt Waardenburg in de klem te zitten.

Wat kan en zal de PvdA voor de Waardenburgers in het algemeen en voor de mensen in de geluidswalwoningen in het bijzonder kunnen betekenen?"


25 maart 2021

Op maandag 8 maart zal de initiatiefnemer en directeur van het Waardenburgs Platform, Gilles Tebrunsvelt, de brochure 'Waardenburg; gezondheid, veiligheid en woongenot in de klem' overhandigen aan de burgemeester van West Betuwe, de heer S. Stoop en aan wethouder, de heer E. Goossens. In deze brochure gaat Tebrunsvelt in op de geografische positie van Waardenburg en hoe het zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren tussen een spoorlijn en een autosnelweg. Het dorp ligt er tussen geklemd en omdat beide trajecten onderdelen zijn van grootschalige infrastructurele projecten (Project Hoogfrequent Spoorvervoer en MirtA2 Deil-Vught) zal het dorp hieronder meer te lijden hebben, dan in andere regio's van het land.

Op maandag 8 maart kunt u na 21.00 uur de brochure in verkleind pdf-formaat downloaden of via deze website lezen. Als u op de afbeelding van de brochure klikt, komt u op de pagina waar u de brochure kunt bekijken en/of downloaden.Twee dagen voor de Kerst 2020 verscheen in het dagblad 'De Gelderlander' het artikel 'Vrees in Waardenburg: sloop of onverkoopbare huizen langs de A2'.

Het Waardenburgs Platform heeft hier niets aan toe te voegen, behalve dat het de taak en de plicht is van de lokale overheid om te waken over het welzijn van de mensen en voor hun rechten voor een gezond en menswaardig bestaan op dient te komen. Wethouder Goossens mag het idee zijn toegedaan, dat zijn taak en bemoeienis inzake het medebepalen van de voorkeursvariant en het in gang brengen van een opzet voor een gebiedsvisie voor Waardenburg er op zit, maar wat het Waardenburgs Platform betreft, begint zijn werk nu pas. 

De leefbaarheid en het woongenot in een groot deel van Waardenburg komt onder een enorme druk te staan door de verbreding van de Rijksweg A2/E25 en het Project Hoogfrequent Spoorvervoer. En dat geldt dan met name voor de bewoners van de woningen IN de geluidswal. Hij dient er voor te zorgen bij de provinciale en landelijke overheid, dat zij niet alleen zich bewust zijn van deze 'beklemmende' situatie, maar zich ook sterk maken, dat er maatregelen worden genomen die het leefklimaat, de gezondheid en het woongenot verbeteren of op zijn minst gelijk blijven aan de situatie, zoals die in 2010 was. 

Tot slot wil ik de fracties van de VVD, de PvdA en de LLB hartelijk bedanken, dat zij oog hebben voor onze problemen. Ook wil ik deze partijen bedanken, omdat zij zich op locatie de situatie in ogenschouw hebben genomen. Daar kunnen de andere partijen, zoals de SGP en Dorpsbelangen een voorbeeld aan nemen.


E-mailen
Bellen