ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
  Sinds 1 mei 2020 bent u van deze website bezoeker:

 

04852


TE BELANGRIJK OM ELDERS TE PLAATSEN

HET LAATSTE NIEUWS

Beste vertegenwoordigers van Waardenburg,

Op 25 en 26 november waren de BO MIRT overleggen tussen de minister van infrastructuur en waterstaat en de landsdelen. Zoals jullie weten was het onzeker of er een akkoord bereikt kon worden over de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Dat is op het laatste moment toch nog gebeurd. Mede namens wethouder Ed Goossens wil ik jullie graag informeren over de gemaakte afspraken tussen het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant.

 Akkoord MIRT A2 Deil – Vught

Kort samengevat is het volgende akkoord bereikt:

 Het rijk trekt 830 miljoen euro uit voor:

  • Verbreding van de A2 naar 2x4 rijstroken
  • Nieuwe bruggen over Waal en Maas geschikt voor 2x4
  • Optimalisatie huidige aansluiting Waardenburg (dus geen volledige verplaatsing naar het noorden)
  • aanpak knooppunt Deil zonder fly-overs

 De regionale partners (provincies, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland) zetten zich in voor een breed mobiliteitspakket van 45 miljoen euro en gebiedsgerichte aanpakken voor Waardenburg, Maasdriel, Empel en Rosmalen. Op basis van de uitkomst van de NMCA van 2021 worden gesprekken opgestart over de A15.

Communicatie

Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de BO MIRT overleggen van 25 en 26 november. Daar zijn tussen de minister en de landdelen nog veel meer afspraken gemaakt. Dit wordt per landsdeel in een persbericht naar buiten gebracht. Omroep Brabant heeft al een artikel gepubliceerd over de BO MIRT afspraken met landsdeel zuid (waar Noord – Brabant onder valt):

https://www.omroepbrabant.nl/ nieuws/3298206/ruim-1-miljard- voor-verkeersplannen-onder- meer-a2-tussen-den-bosch-en- deil-aangepaktIk verwacht vandaag of morgen een artikel van de Gelderlander over de BO MIRT afspraken met landsdeel oost (waar Gelderland onder valt)

Vanuit het project MIRT A2 Deil-Vught verwacht ik begin volgende week een bericht op de website over het akkoord. Ik ga er vanuit dat dit bericht ook meer informatie bevat over inhoud, tijdsplanning en proces. https://www.mirta2deilvught.nl Omdat wij de afgelopen periode sinds de laatste update van deze webpagina op 31 oktober jl. geen informatie hadden verwacht, hebben wij verzuimd om de website van de projectgroep MirtA2 Deil-Vught in de gaten te houden. Wij bieden hiervoor onze excuses aan, maar voegen er wel aan toe, dat het ook voor u belangrijk kan zijn om die website (https://mirta2deilvught.nl) in de gaten te houden. Eind oktober plaatste de Projectgroep het bericht dat er dit jaar geen besluit meer wordt genomen over een voorkeursbeslissing (zie hieronder). Combineren we die informatie met informatie uit het Dagblad De Gelderlander (ook hieronder) en met datgene wat we in Rosmalen en in Vught van diverse bronnen hebben vernomen, dan ontstaat er een totaal ander beeld over de situatie.

VOORLOPIG GEEN ZIENSWIJZEPROCEDURE !?!?!?
Zonder de hele tekst over de informatie van de Projectgroep te willen herhalen, weten we:

  • De Stuurgroep (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincies Brabant en Gelderland, de gemeente 's-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland) heeft extra bestuurlijk overleg nodig om te komen tot een voorstel aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
  •  hierdoor loopt het proces vertraging op waardoor er dit jaar niet meer gestart kan worden met de zienswijzeprocedure;
  • en dat er dit jaar geen besluit meer wordt genomen over de definitieve Voorkeursbeslissing voor de A2/E25.

Kijken we naar het artikel "Coalitie West-Betuwe wil minder wethouders, maar nu nog even niet" dan lezen we dat de Coalitie (Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdAzeer te spreken is over de nieuwe begroting, omdat investeringen zoals de rondweg Waardenburg (ja, ja, het paradepaardje is weer van stal gehaald) en andere zaken ongemoeid zijn gelaten.

Omdat ik regelmatig werk in Vught, Rosmalen en 's-Hertogenbosch ontstaan er vrij veel contacten met andere bewonersgroepen, milieuorganisaties en politieke partijen en binnen die netwerken hoor je van de een dit en van de ander iets meer. Helaas laten de deelnemers aan de Stuurgroep officieel nog niets los en zijn ook nog niet met een standpunt naar voren gekomen. Volgens verschillende bronnen uit mijn netwerk zou de Stuurgroep al wel tot overeenstemming zijn gekomen over het aantal rijstroken voor de verbreding van de A2/E25: 2 x 4 rijstroken. Hoe en waar die rijstroken komen te liggen, wordt bepaald in de uitwerkingsfase. Kijken we naar de informatienota van de destijds betrokken wethouder Ton van Maanen van 26 mei 2020, inzake een beoordeling kansrijke alternatieven, waarin het College een denkrichting aangeeft voor een voorkeursalternatief, dan zien we in het voorstel van de Stuurgroep deze denkrichting één op één terug: 2 x 4 rijstroken én een rondweg. Dit is zeer slecht nieuws voor de inwoners van Waardenburg. Vooral de aanleg van een rondweg zal menigeen verontrusten en dan met name de Waardenburgers in de omgeving van de Veerstraat en van de Zandweg. De rondweg zal voor velen een inbreuk zijn op hun rust en op een vrij uitzicht op het veld en voor sommigen betekent het dat zij hun woning en/of (delen) van hun bouwland kwijtraken. De mensen die (delen  van ) hun  bouwland, dat zij momenteel in bezit hebben of onlangs hebben aangeschaft, zullen veelal met een hoger bedrag gecompenseerd worden dan de grond nu waard is. Serieuzer is het voor de Waardenburgers, die in de 'Driehoek van Waardenburg' wonen en dan met name de mensen die nabij de A2/E25 wonen en in het bijzonder de mensen in de geluidswalwoningen. Zoals het er nu naar uitziet, blijven de geluidswalwoningen bij een variant met 2x4 rijstroken ongemoeid, maar... slaak nog géén zucht van verlichting. Een van de personen van Rijkswaterstaat heeft tijdens een van de digitale informatiebijeenkomsten geopperd om de huidige uit- en invoegstrook om te bouwen en te bestemmen als 4e rijstrook. Volgens een ander 'licht' bij Rijkswaterstaat c.q. de Projectgroep zou dat hooguit een paar meter van onze achtertuin kosten?!?!?!). Als de in- en uitvoegstroken aan de Waardenburgse kant van de A2/E25 omgebouwd gaan worden tot 4e rijstrook, komt al het zware vrachtverkeer met mogelijk ook gevaarlijke stoffen dichter langs de geluidswalwoningen te rijden. Volgens de SWOV en Crowe is dit niet toegestaan. Daarnaast zullen de Waardenburgers in de driehoek nog meer geluidhinder, trillingen en luchtverontreiniging met Koolstofdioxide, Stikstofdioxide, Fijnstof en Roet te verwerken krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat dat tot een hoger sterftegetal zal leiden en in ieder geval tot meer hartinfarcten, beroerten, longemfyseem en andere longaandoeningen (COPD), stress, gebrek aan nachtrust enzovoort. 

Maar zover is het gelukkig nog niet! Zoals gezegd; er zal dit jaar geen besluit meer worden genomen over de definitieve Voorkeursbeslissing voor de A2. En zoals iedereen weet, hebben we begin volgend jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer en dat kan opnieuw tot vertraging leiden. Belangrijker echter is, dat het budget dat de Minister heeft om de problemen op de A2/E25 op te lossen al ruimschoots voor wat betreft de begroting is overschreden. Vanuit eerder genoemde bronnen heb ik vernomen, dat men binnen de Stuurgroep nog geen overeenstemming heeft bereikt over de financiering van het project. Zo zou de gedelegeerde van het Rijk binnen de Stuurgroep hebben aangegeven, dat de provincies en de gemeenten een substantiële bijdrage moeten leveren voor de financiering van het project en wel in de orde van grootte van ruim 300 miljoen Euro. Provincies en gemeenten, die momenteel toch al niet te best bij kas zitten, stellen zich terecht terughoudend op. En dat verklaart gelijk waarom een bredere autosnelweg dan 2 x 4 rijstroken om financiële redenen geen support kan krijgen. Men hoeft dan minder grond bij te kopen, minder woningen te slopen en de bouw is, zo lijkt het althans voor de korte termijn, een stuk goedkoper. Maar goedkoop zal in de toekomst duurkoop blijken te zijn, want men zal hoe dan ook een brug tussen de spoorbrug en de Martinus Nijhoffbrug moeten aanleggen en voor de efficiëntie is men er nu meer bij gebaat om de weg te verbreden naar 2 x 5 rijstroken, want als men die keuze in de toekomst moet maken, is men veel duurder uit. Daarnaast is het slechts gissen wat de kosten zullen zijn tengevolge van de overlast door geluid, trillingen en luchtverontreiniging en met name de ziekte- en verzuimkosten. Het leefklimaat, de gezondheid en het woongenot om nog maar te zwijgen over de waardevermindering van de woningen, worden ernstig aangetast door de economische belangen van een goede doorstroom op de autosnelweg A2/E25. Net als de Limburgers met de steenkoolmijnen en de Groningers met de gaswinning valt nu Waardenburg ten offer aan het grote geld. De mensen die wij een stem hebben gegeven, zodat zij zouden opkomen voor ons welzijn laten ons zowel lokaal, als provinciaal en als Rijk totaal in de steek en we kunnen getuigen hoe men zich in allerlei bochten draait als het gaat om schadeloosstelling. Vele Limburgers en Groningers, maar ook de mensen in de omgeving van onze nationale luchthaven gaan er nu nog dagelijks aan onderdoor. Zij lijden aan stress, slapeloosheid, angsten en hebben financiële problemen en hun woningen zijn nauwelijks verkoopbaar. Wij zijn gewaarschuwd!

Welkom op de website van het Waardenburgs Platform

Van harte welkom op de website van het 'Waardenburgs Platform'. En omdat het een platform is, mag iedereen, ook niet-Waardenburgers, hun mening of gevoelens uiten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Waardenburg en/of haar inwoners. En dat hoeft dan niet (integendeel zelfs) alleen over de onderwerpen te gaan, die hier op de website vermeld worden. Alles wat u aan uw mede-Waardenburgers wilt vertellen of informeren kunt u doen via deze website  En dat doet u onder de tab 'Uw mening/uw aanmelding', maar u kunt ook hier de lichte tekst aanklikken. Wel willen wij er u op wijzen dat berichten met onwelvoeglijke, racistische, dreigende of beledigende taal door de websitebeheerder niet in behandeling worden genomen. Goed onderbouwde kritische meningen zijn zeer welkom! Laten we zeggen: we hopen van u te mogen horen. Ook hebben wij gemerkt, dat er een aantal bezoekers van onze facebook-pagina zich via dat medium probeert aan te melden als deelnemer van het Waardenburgs Platform, hetgeen wij erg plezierig vinden en daar ook enorm dankbaar voor zijn, maar voor een daadwerkelijke registratie van deelname wij toch echt het aanmeldingsformulier (Uw mening/uw aanmelding) nodig hebben. Omdat wij over heel veel informatie beschikken, kunnen wij dat niet met u delen via Facebook. (Wel kunt u via Facebook vrienden worden van het Waardenburgs Platform. Ook dat stellen we bijzonder op prijs.) Bovendien is het voor ons ook prettiger om te weten wie graag geïnformeerd wil worden en waarover. Daarnaast kunnen wij u via een e-mail op de hoogte brengen van aanpassingen aan de website, maar ook indien er iets dringends te vermelden valt. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in onze administratie tot het moment dat u aangeeft geen deelnemer van het Waardenburgs Platform wenst te zijn. En dat kunt u dan contrôleren via de leden- en deelnemerslijsten, die u kunt opvragen.

Waarom een 'Waardenburgs Platform'?


In augustus vorig jaar heeft er in het Brabants Dagblad een artikel gestaan waarin te lezen stond, dat de woningen in de geluidswal een van de twee knelpunten vormt voor een eventuele verbreding van Rijksweg A2/E25. Deze geluidswalwoningen zouden dermate een verbreding in de weg staan, dat die mogelijk zouden moeten verdwijnen. Tot dat moment waren die bewoners hierover niet geïnformeerd of erbij betrokken geweest. Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar tot grote onrust en onzekerheid geleid, want niet alleen het voortbestaan van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch blijken in het geding te zijn, maar naar mate de 'voorkeursalternatieven' bekend worden, blijken ook de woningen aan het Koningin Julianaplantsoen, de Veerstraat, de Slimweistraat, Zandweg en het voetbalveld van WNC en de tennisvelden aan de Zandweg mogelijk ten offer te vallen. Vele Waardenburgers zullen door de plannen voor de verbreding van de Rijksweg A2/E25 worden geraakt. En is het niet alleen daardoor maar ook door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - zie: https://www.prorail.nl/projecten/meteren - komt Waardenburg in de tang te zitten. En waarschijnlijk zullen daar woningen, opstallen en landerijen van de Waardenburgers voor nodig zijn. En of dat nog niet genoeg is, krijgen de Waardenburgers ook nog eens te maken met een toename van geluidshinder, trillingen, stikstofdioxide, roet en stofdeeltjes. Het zal dus niemand verbazen, dat toen er eind vorig jaar een informatiebijeenkomst door de Projectgroep MirtA2 georganiseerd werd er vele Waardenburgers in het Van der Valk-hotel in Zaltbommel gesignaleerd zijn. Omdat ik als voorzitter van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh de belangen van de bewoners van de geluidswalwoningen behartig voor wat betreft onderhoud en beheer van de geluidswal, heb ik het initiatief genomen om het 'Waardenburgs Platform' in het leven te roepen.

Door een toename van de intensiteit van het verkeer (ook gedurende de Corona-periode), door toename van het aantal (vaak kleine) ongevallen en door pechgevallen op een van de rijstroken of vluchtstrook ontstaan er veelvuldig grote opstoppingen. Dit veroorzaakt grote ergernis bij de bestuurder en de omwonenden, een toename van de milieubelasting, maar vooral economische verliezen. Er zal iets moeten gebeuren!

Het Platform is géén actiegroep, maar dat we in actie moeten komen om voor onze belangen op te komen is wel duidelijk. Samen bereiken we meer dan ieder van ons afzonderlijk. Dit komt ook terug in ons logo:het platform is een ronde tafel (podium); iedereen kan aan die tafel of op het podium plaatsnemen om zijn of haar woordje te zeggen. Dat kan een klacht zijn, een idee, een suggestie, een gevoel van angst, onzekerheid, onrust, maar ook gewoon uw eigen mening. De gekleurde pijlen staan voor staan voor alle deelnemers, maar ook bezoekers van deze website, ongeacht afkomst, levensovertuiging, mate van betrokkenheid of kennis van de materie. En de grijze pijlen die naar buiten wijzen, staan voor informatie. Het kan informatie zijn van de deelnemers en/of bezoekers van de website aan de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, de gemeente West Betuwe, Prorail of een van de andere instanties die met en in ons dorp aan de slag willen. Maar het werkt ook andersom: informatie via deze website (al was het maar een uitnodiging voor een volgende informatiesessie) wil ik terecht laten komen bij iedereen die daar belangstelling voor heeft. Informatie heeft alleen zin als het actueel is en de redactie van deze website doet er alles aan om de site zo vaak als nodig te verversen. 

Ik wil u daarom uitnodigen om deelnemer te worden van het 'Waardenburgs Platform'. U hoeft er niets voor te betalen, want het deelnemerschap is kosteloos. Een donatie stellen wij echter zeer op prijs, immers in de bouw en onderhoud van de website gaat veel tijd steken en ook maken wij veel kosten voor druk- en printwerk, papier, inktcartridges enz. 'ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!' Wij heten u van HARTE WELKOM.