ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 


 Sinds 1 mei 2020 bent u van deze website bezoeker:

 

08094


 

Beste Waardenburgers en andere belangstellenden,

Sinds 29 maart zijn er behoudens de antwoorden op de chat-vragen van de digitale bijeenkomst op 24 maart geen nieuwswaardige feiten naar voren gekomen. Dit betekent echter geenszins dat het Waardenburgs Platform 'plat gelegen' heeft. Afgezien van de vele reacties op krantenartikelen en de tv-uitzending van Omroep Gelderland (zie hieronder), heeft het Waardenburgs Platform nieuwe initiatieven genomen om onze standpunten breder en duidelijker over het voetlicht te krijgen. Na de overhandiging van de brochure 'Waardenburg; gezondheid, veiligheid en woongenot in de klem' aan burgemeester Servaas Stoop en wethouder Ed Goossens is de brochure ondermeer gezonden naar de (nieuwe) fractievoorzitter van D66, Sigrid Kaag, niet alleen vanwege de groei van die partij, maar vooral vanwege de standpunten ten aanzien van verkeer en milieu.

Om tijd, energie en geld te besparen heb ik de brochure met begeleidende brief digitaal verstuurd naar ondermeer: de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zowel in oude bezetting, als de nieuwe), de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat der Tweede Kamer, de Commissarissen der Koning van de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de gedeputeerden met verkeer in portefeuille van die provincies, alle leden van de Provinciale Staten van die provincies, de colleges van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch, Maasdriel, Zaltbommel en West-Betuwe en de raadsleden van deze gemeenten.

De reacties varieerden van een standaard-ontvangstmelding tot waardering, complimenten en vrijwel overal ook het bericht dat de ingekomen stukken behandeld zullen worden. Hieronder treft u in pdf-bestand een selectie van de reacties. Van verdere ontwikkelingen zal ik u op de hoogte houden!

Reacties op de brochure en begeleidende brieven


Ook realiseerde ik mij, dat wij als Waardenburg niet alleen met de expansiedrift van onze overheid te maken hebben. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor andere groepen die soortgelijke problemen als de onze hebben. Ik denk dan daarbij aan de actiegroepen, die al decennia lang weerstand bieden tegen de verlenging van de A15 naar de A12 bij Ressen en Angeren. Maar ook aan de actiegroepen rond Utrecht, die te maken hebben met de plannen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

Ik heb daarom contact gezocht met de groep 'Strijdbaar Angeren' en de 'Vereniging Dorpsbelangen Ressen' en ik zond hen digitaal de brochure met begeleidende brief. Ook is er al contact met de 'Kring Utrecht' en de 'Vrienden van Amelisweerd' en hierover later meer.

Om nog meer ondersteuning en advies te krijgen en zodoende samen met hen sterker te staan, heb ik een gedrukt exemplaar van de brochure met begeleidende brief gezonden aan: Stichting Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Natuur en Milieu Nederland, Natuur en Milieu Gelderland en Stichting Aarde.

Dus zoals u ziet, verloopt de opbouw van het front gestaag en zal ik u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Mijn boodschap blijft: "Het gebied dat begrensd wordt door de rivier de Waal, de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Utrect en de Rijkswegen A2 en A15 wordt bedekt door een deken van geluidhinder, luchtverontreiniging, onveiligheid en trillingen. Intensiever gebruik van de Waal, de spoorlijn en de Rijkswegen leiden tot grote gezondheidsschade en aantasting van woon- en leefklimaat". Zonder hiermee rekening te houden en hiervoor passende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de A2 tussen Zaltbommel en verkeersplein Deil te verlagen naar 50 km/u) kan het niet zo zijn, dat er een verbreding plaatsvindt!

Als u hiernaast op de afbeelding klikt, kunt u het gehele rapport van professor Brunekreef lezen en downloaden.
Beste mensen,

Vorige week woensdag 24 maart, hebben ongeveer 100 mensen, waaronder veel gemeenteraadsleden van West Betuwe, getuige kunnen zijn hoe het Consortium en de Projectgroep met de gevoelens van de inwoners van Waardenburg omgaan. Het was een beschamende a-sociale vertoning van macht, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan de 'menselijke maat'. Aan de hand van het chat-verkeer tijdens de bijeenkomst, alsmede de reacties die ik ontvangen heb na de bijeenkomst, heeft menige Waardenburger er een kater aan overgehouden: er was weer geen echt nieuws te melden! God zij dank heeft men de presentatie zodanig ingekort, dat we niet opnieuw naar hetzelfde riedeltje over de stappen binnen het programma hoefden te luisteren en dat de Projectgroep inmiddels aan het einde is gekomen van de verkenningsfase is ons ook al geruime tijd bekend, evenals de verbreding tot 2 rijbanen met vier rijstroken en dat de aansluitingen op dezelfde plaats zouden blijven. Als je het al als nieuws kunt beschouwen, zou je kunnen zeggen, dat de 3,5 meter verbreding aan beide zijden van de weg en de rotonde, die bij de Westelijke aansluiting komt, nieuw is. Maar ook dat konden de inwoners van Waardenburg op hun klompen aanvoelen.

Ja, de inwoners van Waardenburg luisterden wel. De vraag is alleen of het Consortium en de Projectgroep wel luistert naar de inwoners van Waardenburg!?! Daar is in ieder geval ook weer tijdens deze online-bijeenkomst niets van gebleken. Ondanks bijna een jaar website Waardenburgs Platform, vele vragen en opmerkingen van inwoners van Waardenburg, waaronder schriftelijke vragen van Marleen van den Ham en Johan Blom namens de Waardenburgers die aan de Veerstraat e.o. en de Zandweg e.o. wonen, de door mij uitgebrachte documentaire op DVD, de berichten in de media en de onlangs uitgebrachte brochure en enquête is het Consortium en de Projectgroep nog steeds niet bij zinnen gekomen. Als een doldriest paard denderen zij over de gevoelens van de Waardenburgers richting hun einddoel: de A2 moet verbreed, want er zijn te veel files.

Zelfs een zinnige vraag van een inwoner van Waardenburg waarom er gekozen is voor verkeerslichten in plaats van een rotonde bij de Oostelijke aansluiting op de A2 werd gerepliceerd met een nors, bijna dictatoriaal antwoord: "Dat hebben we zo besloten!" Onze overheid, waar dit Consortium en de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught' een verlengstuk van zijn, solt met de belangen en de gevoelens van de Nederlanders. Dat zien we bij de aardbevingenproblematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning, dat zien we bij de toeslagenaffaire waarbij vele burgers nodeloos de put in geholpen zijn en we hebben het gezien bij de verzakkingen in Limburg als gevolg van de steenkoolwinning. Inderdaad, de economie moet draaien en dat wordt eens te meer duidelijk tijdens deze Covid-19-crisis. Piepend en krakend houdt men de economie op peil en stopt men vele miljarden in het bedrijfsleven. Overigens heel begrijpelijk en ook heel terecht, maar de enigen die er beter van worden, zijn sowieso al niet armlastig.

Ook de Rijksweg A2 moet vanwege economische belangen op peil blijven, dat begrijpt iedereen. En dat een vlot doorstromende A2 ook in het belang is van de Waardenburgers valt ook nog wel te verdedigen. Maar zijn er geen andere oplossingen? Lijdt de Projectgroep niet aan tunnelvisie? Of is, zoals sommige Waardenburgers beweren, eigenlijk al lang alles in kannen en kruiken en liggen de plannen inderdaad in een kast of kluis in Eindhoven? 

Ik weet het niet. Ik weet alleen, dat geluidhinder, luchtverontreiniging en roetdepositie normoverschrijdend zijn en dat de gevoelens van onveiligheid alsmaar toenemen, aangezien er op korte afstand van de woningen transporten plaatsvinden over de nabij gelegen rivier de Waal, de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch en de Rijksweg A2. Veel van die transporten bestaan uit het vervoer van (brand-)gevaarlijke, soms explosieve en soms radio-actieve stoffen. Uit rapporten blijkt dat er op het wegtraject verkeersplein Deil - Martinus Nijhoffbrug veel verkeersincidenten plaatsvinden. Op een nieuwe (vuurwerk-)ramp als in Enschede zitten we niet te wachten, wanneer deze transporten met gevaarlijke stoffen zo dicht langs de geluidswalwoningen voorbij denderen. Juist deze gevoelens met betrekking tot (on)veiligheid, woongenot, gezondheid en leefklimaat zijn niet te meten en zeker niet in modellen uit te drukken. En juist die gevoelens worden nu met voeten getreden.

 

Artikel in Reformatorisch Dagblad van 24 maart 2021

(wanneer u op de afbeelding klikt, kunt u het artikel downloaden)

Artikel in het Brabants Dagblad en in het dagblad De Gelderlander van 25 maart 2021

(wanneer u op de afbeelding klikt, kunt u het artikel downloaden)

Artikel van de website van Omroep Gelderland van 25 maart 2021

(wanneer u op de afbeelding klikt, kunt u het artikel downloaden)

Het chat-verkeer tijdens de online-bijeenkomst op 24 maart 2021

(wanneer u op de afbeelding klikt, kunt u het gehele document met alle vragen en/of opmerkingen downloaden)

Welkom op de website van het Waardenburgs Platform


Van harte welkom op de website van het 'Waardenburgs Platform'. En omdat het een platform is, mag iedereen, ook niet-Waardenburgers, hun mening of gevoelens uiten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Waardenburg en/of haar inwoners. En dat hoeft dan niet (integendeel zelfs) alleen over de onderwerpen te gaan, die hier op de website vermeld worden. Alles wat u aan uw mede-Waardenburgers wilt vertellen of informeren kunt u doen via deze website  En dat doet u onder de tab 'Uw mening/uw aanmelding', maar u kunt ook hier de lichte tekst aanklikken. Wel willen wij er u op wijzen dat berichten met onwelvoeglijke, racistische, dreigende of beledigende taal door de websitebeheerder niet in behandeling worden genomen. Goed onderbouwde kritische meningen zijn zeer welkom! Laten we zeggen: we hopen van u te mogen horen. 

Ook hebben wij gemerkt, dat er een aantal bezoekers van onze facebook-pagina zich via dat medium probeert aan te melden als deelnemer van het Waardenburgs Platform, hetgeen wij erg plezierig vinden en daar ook enorm dankbaar voor zijn, maar voor een daadwerkelijke registratie van deelname wij toch echt het aanmeldingsformulier (Uw mening/uw aanmelding) nodig hebben. Omdat wij over heel veel informatie beschikken, kunnen wij dat niet met u delen via Facebook. (Wel kunt u via Facebook vrienden worden van het Waardenburgs Platform. Ook dat stellen we bijzonder op prijs.) Bovendien is het voor ons ook prettiger om te weten wie graag geïnformeerd wil worden en waarover. Daarnaast kunnen wij u via een e-mail op de hoogte brengen van aanpassingen aan de website, maar ook indien er iets dringends te vermelden valt. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in onze administratie tot het moment dat u aangeeft geen deelnemer van het Waardenburgs Platform wenst te zijn. En dat kunt u dan contrôleren via de leden- en deelnemerslijsten, die u kunt opvragen.

Waarom een 'Waardenburgs Platform'?

In augustus 2019 heeft er in het Brabants Dagblad een artikel gestaan waarin te lezen stond, dat de woningen in de geluidswal een van de twee knelpunten vormt voor een eventuele verbreding van Rijksweg A2/E25. Deze geluidswalwoningen zouden dermate een verbreding in de weg staan, dat die mogelijk zouden moeten verdwijnen. Tot dat moment waren die bewoners hierover niet geïnformeerd of erbij betrokken geweest. 

Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar tot grote onrust en onzekerheid geleid, want niet alleen het voortbestaan van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch blijken in het geding te zijn, maar naar mate de 'voorkeursalternatieven' bekend worden, blijken ook de woningen aan het Koningin Julianaplantsoen, de Veerstraat, de Slimweistraat, Zandweg en het voetbalveld van WNC en de tennisvelden aan de Zandweg mogelijk ten offer te vallen. Vele Waardenburgers zullen door de plannen voor de verbreding van de Rijksweg A2/E25 worden geraakt. En is het niet alleen daardoor maar ook door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - zie: https://www.prorail.nl/projecten/meteren - komt Waardenburg in de tang te zitten. 

En waarschijnlijk zullen daar woningen, opstallen en landerijen van de Waardenburgers voor nodig zijn. En of dat nog niet genoeg is, krijgen de Waardenburgers ook nog eens te maken met een toename van geluidshinder, trillingen, stikstofdioxide, roet en stofdeeltjes. Het zal dus niemand verbazen, dat toen er eind vorig jaar een informatiebijeenkomst door de Projectgroep MirtA2 georganiseerd werd er vele Waardenburgers in het Van der Valk-hotel in Zaltbommel gesignaleerd zijn. Omdat ik als voorzitter van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh de belangen van de bewoners van de geluidswalwoningen behartig voor wat betreft onderhoud en beheer van de geluidswal, heb ik het initiatief genomen om het 'Waardenburgs Platform' in het leven te roepen.

Door een toename van de intensiteit van het verkeer (ook gedurende de Corona-periode), door toename van het aantal (vaak kleine) ongevallen en door pechgevallen op een van de rijstroken of vluchtstrook ontstaan er veelvuldig grote opstoppingen. Dit veroorzaakt grote ergernis bij de bestuurder en de omwonenden, een toename van de milieubelasting, maar vooral economische verliezen. Er zal iets moeten gebeuren!

Het Platform is géén actiegroep, maar dat we in actie moeten komen om voor onze belangen op te komen is wel duidelijk. Samen bereiken we meer dan ieder van ons afzonderlijk. Dit komt ook terug in ons logo:het platform is een ronde tafel (podium); iedereen kan aan die tafel of op het podium plaatsnemen om zijn of haar woordje te zeggen. Dat kan een klacht zijn, een idee, een suggestie, een gevoel van angst, onzekerheid, onrust, maar ook gewoon uw eigen mening. De gekleurde pijlen staan voor staan voor alle deelnemers, maar ook bezoekers van deze website, ongeacht afkomst, levensovertuiging, mate van betrokkenheid of kennis van de materie. En de grijze pijlen die naar buiten wijzen, staan voor informatie. 

Het kan informatie zijn van de deelnemers en/of bezoekers van de website aan de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, de gemeente West Betuwe, Prorail of een van de andere instanties die met en in ons dorp aan de slag willen. Maar het werkt ook andersom: informatie via deze website (al was het maar een uitnodiging voor een volgende informatiesessie) wil ik terecht laten komen bij iedereen die daar belangstelling voor heeft. Informatie heeft alleen zin als het actueel is en de redactie van deze website doet er alles aan om de site zo vaak als nodig te verversen. 

Ik wil u daarom uitnodigen om deelnemer te worden van het 'Waardenburgs Platform'. U hoeft er niets voor te betalen, want het deelnemerschap is kosteloos. Een donatie stellen wij echter zeer op prijs, immers in de bouw en onderhoud van de website gaat veel tijd steken en ook maken wij veel kosten voor druk- en printwerk, papier, inktcartridges enz. 'ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!' Wij heten u van HARTE WELKOM.